Hopp til hovedinnhold

Mandat for brukerrådet

Versjon 1.2 oppdatert 19.februar 2020.

  1. Bakgrunn

  Digdir forvalter ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret, digital postkasse til innbyggere, eSignering, eFormidling, Maskinporten og eInnsyn. Dette er fellesløsninger som skal utvikle seg i takt med offentlig sektors behov for nye tjenester og den teknologiske utviklingen, innenfor de rammer som er besluttet av politiske myndigheter.

  For å sikre at Digdirs fellesløsninger utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors behov, vil Digdir benytte brukerrådet til samarbeid og dialog med offentlige virksomheter.

  2. Formål

  Brukerrådet er et rådgivende organ for Digdir. Brukerrådet skal diskutere:

  • status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for Digdirs digitale fellesløsninger
  • annet av relevans for forholdet mellom kundene og fellesløsningene.

  3. Medlemmer og roller

  Deltakelse i brukerrådet er åpen for alle kunder, men Digdir har mulighet til å begrense antall deltakere. Ved behov kan Digdirs eksterne leverandører tilknyttet fellesløsningene inviteres til å delta på møter i brukerrådet.

  4. Møter

  Brukerrådet møtes minimum én gang i året. Kostnader knyttet til deltakelse i brukerrådet, må dekkes av den enkelte kunde. Digdir leder møtene i brukerrådet, kaller inn til møter og fører referater. Digdir har ansvar for at brukerrådet fungerer etter hensikten og skal sørge for god saksforberedelse i forkant av møtene. Alle kunder kan foreslå saker til brukerrådet. Møteinnkallinger og -referater gjøres tilgjengelig på Samarbeidsportalen.