Hopp til hovedinnhold

Dette er eFormidling

eFormidling gir effektiv meldingsutveksling med virksomheter og innbyggere.

  Hvorfor eFormidling?

  Løsningen bidrar til en mer sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling. eFormidling gjør det mulig å kommunisere på en enkel måte, uten å måtte ta hensyn til om mottakeren er en privat virksomhet, offentlig virksomhet eller innbygger.

  Kommuniser med:

  Offentlige virksomheter (DPO)

  Digital post offentlig er meldinger mellom offentlige virksomheter som bruker integrasjonspunktet. Med eFormidling kan du ha toveis digital kommunikasjon med offentlige virksomheter som har integrasjonspunktet, eller er på FIKS og bruker SvarInn og SvarUt.

  Integrasjonspunktet velger DPO som avsendermetode om både avsender og mottaker bruker det. Meldingen blir sendt i Sak/arkivsystemet og sendt til integrasjonspunktet. Meldingen blir lastet opp til Altinns meldingsformidler og sendt videre til mottaker sitt integrasjonspunkt og mottas i sak/arkivsystemet.

  Private virksomheter (DPV)

  Digital post til virksomheter er meldinger til en virksomhet sin innboks i Altinn. DPV er foretrukket kanal for å sende til private og frivillige virksomheter, eller til offentlige som ennå ikke har lagt til rette for mottak via integrasjon til eget fagsystem.

  Utgående meldinger blir sendt fra sak-arkivsystemet til integrasjonspunktet. Meldingen blir så levert til Altinn innboks via Altinn sin DPV-tjeneste. Meldingen kan hentes i virksomhetens innboks i Altinn av personer med rolle post/arkiv. Les mer om riktige rettigheter i Altinn på Altinn sine sider.

  Hvis man skal sende ut meldinger med særlig sensitiv og taushetsbelagt informasjon til en virksomhet, så er det viktig at innsyn i innholdet begrenses til de i virksomheten som har tjenstlig behov. I slike tilfeller kan ikke meldingskategorier for ordinær post benyttes, bruk da kategorier med støtte for taushetsbelagt post.

  Les mer om støtte for taushetsbelagt post, krav til utforming og tilgangsstyring til slike meldinger på Altinn sine sider.

  Kommuner (DPF)

  Digital post til FIKS meldingsformidler er meldinger til kommuner og andre virksomheter som bruker FIKS meldingsformidler.

  På KS sine nettsider finner du informasjon om hvordan du mottar post gjennom SvarUT.

  Utgående meldinger blir opprettet i sak-arkivsystemet og sendt til avsenders integrasjonspunkt. Meldingen blir sendt til KS FIKS sin meldingsformidler SvarInn, og videre ekspedert til mottaker sin SvarInn innboks. Innkommende meldinger vil først bli lagt i SvarInn innboksen, før integrasjonspunktet laster ned meldingen for å sende den direkte til sak-arkivsystemet.

  Innbyggere (DPI)

  Digital postkasse til innbygger. Meldinger sendt til innbyggers digitale postkasse.

  Slik fungerer eFormidling

  Illustrasjon av hvordan eFormidling fungerer
  Slik fungerer eFormidling.

  A: Din virksomhet sender melding fra sak-arkiv eller annet fagsystem til integrasjonspunktet.

  B: Integrasjonspunktet for eFormidling gjør adresseoppslag og sender meldingen til mottaker via korrekt kanal.

  C: Mottaker mottar meldingen på foretrukket kanal. Statlige virksomheter kan bruke eFormidling for å sende post elektronisk til virksomheter og innbyggere. Virksomheter vil motta posten i sin valgte kanal for elektronisk mottak og vil få post direkte i sitt sak-/arkivsystem, det samme gjelder kommuner som benytter tjenesten SvarInn hos KS. Øvrige virksomheter vil motta sin post i meldingsboksen i Altinn.

  Selvdeklarering av støtte for eFormidling

  Digdir har etablert et regime for selvdeklarering av støtte for eFormidling. Formålet med dette er å sikre at eFormidling fungerer som tiltenkt for virksomhetene som tar løsningen i bruk. Selvdeklareringen foretas av leverandører og andre som integrerer fagsystemer/sak- og arkivsystemer med eFormidling

  Ved å gjøre det så enkelt som mulig for de som integrerer med eFormidling å vite hva som skal til for å støtte en versjon av eFormidling, vil en redusere antall feilsituasjoner som følger av at ulike integrasjoner har ulike feil og avvik fra tiltenkt bruk. Digdir har samlet gjeldende krav i en enkel oversikt med tilhørende beskrivelser av hvordan en verifiserer at kravene er innfridd.

  Når en leverandør har verifisert at kravene er innfridd, kan leverandøren publisere en selvdeklarering av støtte for eFormidling.

  Virksomhetene kan videre stille krav om støtte for en gitt versjon av eFormidling ved innkjøp av nye fagsystem. Dette kan f.eks. gjøres ved å stille krav som skissert under:

  Det er viktig at virksomhetene bruker en godkjent integrasjon for å sikre at eFormidling fungerer som tiltenkt, både for virksomheten selv og for de som virksomheten kommuniserer med. Digdir kan etter hvert komme til å kreve at virksomhetene benytter integrasjoner som er godkjent.

  Krav og testbeskrivelser finnes på https://docs.digdir.no/docs/eFormidling/Testing/krav

  Oversikt over selvdeklarerte løsninger og mal for selvdeklarering finnes på https://docs.digdir.no/docs/eFormidling/Introduksjon/fagsystem

  Hva betyr selvdeklarering for meg som bruker av eFormidling?

  • En sikkerhet om at eFormidling vil fungere som tiltenkt
  • Du får oversikt over hvilke leverandører som finnes og hva de støtter
  • Du bør kravstille støtte for eFormidling ifm. anskaffelse av sak- og arkivsystem og andre løsninger som har behov for eFormidling

  Hva betyr selvdeklarering for meg som leverandør?

  • Selvdeklarering er et kvalitetsstempel for potensielle kunder
  • Mindre behov for feilsøking når alle følger samme kjøreregler
  • Integrasjonen må verifiseres opp mot eFormidlings krav og testbeskrivelser
  • Det må sendes inn et selvdeklareringsskjema