Dette er kontaktregisteret

Registeret gjev tilgang til innbyggjarane sin digitale kontaktinformasjon, mellom anna mobilnummer og e-postadresse.

Kontaktregisteret er heimla i eForvaltningsforskrifta § 29 og Digitaliseringsdirektoratet er behandlingsansvarleg etter § 30 i forskrifta.

Kva kan registeret brukast til?

Kontaktregisteret har eit obligatorisk bruksområde og eit frivilleg bruksområde:

 • Kontaktregisteret er den primære kjelda for innbyggjar sin digitale kontaktinformasjon, og kontaktregisteret skal brukast ved varsling om til dømes enkeltvedtak og andre viktige meldingar (eForvaltningsforskrifta § 8 tredje ledd).
 • For å kunne sende viktige brev digitalt utan samtykke, skal forvaltningsorganet sjekke innbyggjar sin reservasjonsstatus.
 • Offentlege verksemder kan bruke kontaktregisteret til å varsle innbyggjar på SMS eller e-post. Dette kan vere påminning om avtalar og servicemeldingar. Sjølv om ein er reservert mot digital kommunikasjon vil ein motta varsel.
 • Informasjonen i registeret kan og elles nyttast i samband med sakshandsaming og utføring av forvaltningsoppgåver.

I samband med korona-pandemien varsla Helsedirektoratet og kommunar innbyggjarane om smitteverntiltak på SMS eller e-post. Det same gjer skatteetaten til dømes når skattemeldinga er tilgjengeleg.

4,6 millionar innbyggjarar er registrert i kontaktregisteret.

Slik fungerer kontaktregisteret

Illustrasjon av korleis kontaktregisteret fungerar

Innbyggjar registrerar sine kontaktopplysningar i kontaktregisteret. Verksemda gjer eit oppslag mot kontaktregisteret, og hentar informasjonen der. Det vil sei at både innbyggjar og verksemder har berre eit digitalt kontaktregister å forholde seg til.

Innhald i kontaktregisteret

 • fødselsnummer
 • e-postadresse
 • mobilnummer
 • reservasjonsstatus
 • valt digital postkasse
 • språkvalg for elektronisk kommunikasjon
 • krypteringssertifikat

Kvar tredje månad vert innbyggjar bedd om å stadfeste eller oppdatere kontaktinformasjonen sin. Det skjer ved innlogging i ID-porten. Den digitale kontaktinformasjonen kan ikkje nyttast om den ikkje er stadfesta eller oppdatert dei siste 18 månadane.