Hopp til hovudinnhald

Dette er Kontaktregisteret

Registeret gir tilgang til innbyggarane sin digitale kontaktinformasjon, mellom anna mobilnummer og e-postadresse.

Kontaktregisteret er heimla i eForvaltningsforskrifta § 29 og Digitaliseringsdirektoratet er behandlingsansvarleg etter § 30 i forskrifta.

Kva kan registeret brukast til?

Kontaktregisteret har eit obligatorisk og eit frivillig bruksområde:

 • Kontaktregisteret er den primære kjelda for innbyggaren sin digitale kontaktinformasjon, og kontaktregisteret skal brukast ved varsling om til dømes enkelvedtak og andre viktige meldingar (eForvaltningsforskrifta § 8 tredje ledd).
 • For å kunne sende viktige brev digitalt utan samtykke, skal forvaltningsorganet sjekke innbyggaren sin reservasjonsstatus.
 • Offentlege verksemder kan bruke Kontaktregisteret til å varsle innbyggaren på SMS eller e-post. Dette kan vere påminning om avtalar og servicemeldingar. Sjølv om ein er reservert mot digital kommunikasjon vil ein motta varsel.
 • Informasjonen i registeret kan og nyttast i samband med sakshandsaming og utføring av forvaltningsoppgåver.

I samband med korona-pandemien varsla Helsedirektoratet og kommunar innbyggarane om smitteverntiltak på SMS eller e-post. Det same gjer skatteetaten til dømes når skattemeldinga er tilgjengeleg.

4,9 millionar innbyggarar er registrert i Kontaktregisteret.

Slik fungerar Kontaktregisteret

Illustrasjon av korleis kontaktregisteret fungerar

Innbyggaren registrerer sine kontaktopplysningar i Kontaktregisteret. Verksemda gjer eit oppslag mot registeret, og hentar informasjonen der. Det vil sei at både innbyggar og verksemder har berre eit digitalt kontaktregister å forhalde seg til.

Innhald i Kontaktregisteret

 • fødselsnummer
 • e-postadresse
 • mobilnummer
 • reservasjonsstatus
 • valt digital postkasse
 • språkval for elektronisk kommunikasjon
 • krypteringssertifikat

Kvar tredje månad vert innbyggar bedd om å stadfeste eller oppdatere kontaktinformasjonen sin. Det skjer ved innlogging i ID-porten. Den digitale kontaktinformasjonen kan ikkje nyttast om den ikkje er stadfesta eller oppdatert dei siste 18 månadane.