Hopp til hovedinnhold

Tilleggstjenester og priser

Det er mulig å bestille tilleggstjenester knyttet til Digitaliseringsdirektoratets digitale fellesløsninger. Kunden bestiller tilleggstjenester etter behov, og betaler selv for de tilleggstjenester som bestilles. Alle priser er oppgitt både inkl. og eks. mva.

  Bestilling av tilleggstjenester skal sendes skriftlig til Digitaliseringsdirektoratet på servicedesk@digdir.no

  Prisene kan endres av Digitaliseringsdirektoratet, basert på justering av prisindeks ved hvert årsskifte. Det skal opplyses om prisendringer på samarbeidsportalen, minimum 1 måned før nye priser trer i kraft. Der ikke annet er oppgitt under den enkelte tjeneste, faktureres tilleggstjenester etter at tjenesten er utført, alternativt etterskuddsvis per måned for løpende tjenester.

  Utvidet brukerstøtte hos Digitaliseringsdirektoratet

  Kunden kan bestille utvidet åpningstid for Digitaliseringsdirektoratet brukerstøtte. Utvidet åpningstid for brukerstøtte bestilles skriftlig hos Digitaliseringsdirektoratet i god tid og senest 1 måned før iverksettelse. Digitaliseringsdirektoratet vurderer bestillingen og avgjør i samråd med kunden hvordan behovet skal løses. Estimering av behovet gjøres på grunnlag av forventet trafikk målt mot servicekrav som gjelder for Digitaliseringsdirektoratets brukerstøtte. Se punkt 4.2.3 i bruksvilkår for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger. Dersom trafikk avviker vesentlig fra avtalt estimat, kan Digitaliseringsdirektoratet endre kategori for bestillingen.

  Digitaliseringsdirektoratet skal alltid diskutere endring av kategori med kunden. Dersom trafikken i perioder (innenfor tidspunkt for bestilt tjeneste) forventes å ha et omfang som tilsvarer kategori «svært stor trafikk», skal pris for oppdraget avtales særskilt.

  Kategori Estimert antall henvendelser pr. time
  (målt ut i fra gjennomsnitt for bestillingen)
  Bemanning
  Lite trafikk < 25 henvendelser per time 3 personer
  Middels trafikk 25 – 75 henvendelser per time Inntil 8 personer
  Stor trafikk 75 – 150 henvendelser per time Inntil 16 personer
  Svært stor trafikk 150 > henvendelser per time Avtales særskilt

  Følgende timepriser gjelden for kjøp av utvidet brukerstøtte (alle priser eks. mva).

  Katgeori Timespris virkedag 15:30-20
  (pr. pers.)
  Timepris virkedag 20-08
  (pr. pers.)
  Timepris lørdag, søndag og helligdag
  (etter kl. 12 søndag før skjærtorsdag)
  Lite/middels/stor trafikk 400,- (eks. mva) 600,- (eks. mva) 800,- (eks.mva)
  Svært stor trafikk Avtales særskilt Avtales særskilt Avtales særskilt

  Utvidet beredskap på teknisk personell

  Kunden kan bestille utvidet driftsberedskap hos Digitaliseringsdirektoratet. Dersom den utvidede driftsberedskapen også må omfatte Digitaliseringsdirektoratet driftsleverandør, dekker kunden kostnader for dette. Utvidet driftsberedskap bestilles skriftlig hos Digitaliseringsdirektoratet, senest 1 måned før iverksettelse. Følgende timepriser gjelder for kjøp av utvidet beredskap på teknisk personell:

  KategoriTimepris virkedager 15:30-20
  (pr. pers.)
  Timepris virkedager 20-08
  (pr. pers.)
  Timepris lørdag, søndag og røde dager/helligdager
  (etter kl. 12 søndag før skjærtorsdag,
  jul og nyttårsaften
  Ekskl. mvaInkl. mvaEkskl. mvaInkl. mvaEkskl. mvaInkl. mva
  Teknisk personell Digdir800,-1000,-1200,-1500,-1600,-2 000,-
  KategoriPris per person i perioden kl. 16-08 på
  virkedager mandag til fredag (16 timer)
  Pris per person i perioden fredag kl. 16
  til mandag kl. 08 (64 timer)
  Pris per person i perioden mandag
  kl. 16 til fredag kl 08 (88 timer)
  Ekskl. mvaInkl. mvaEkskl. mvaInkl. mvaEkskl. mvaInkl. mva
  Teknisk personell -
  driftsleverandør
  2 000,-2 500,-8 000,-10 000,-11 000,-13 750,-

  Tilleggstjenester ID-porten

  Utlevering av digital kontaktinformasjon via ID-porten

  Kunden kan bestille utlevering av digital kontaktinformasjon som en del av informasjonen som videreformidles via ID-porten, i forbindelse med innlogging. Informasjon som utleveres, er innbyggers fødselsnummer, e-postadresse, mobilnummer, reservasjonsstatus, postkasseleverandør valgt for offentlig bruk og innbyggers status i registeret. Kunden får opplysningene til informasjon for å tilpasse brukerdialogen overfor innbygger. Informasjonen skal kun brukes til preutfylling/visning og ikke til utsending.

  Kunden skal lenke til Digitaliseringsdirektoratet tjeneste for å oppdatere digital kontaktinformasjon slik at alle oppdateringer skjer ett sted. Kunden skal ikke tilby egne løsninger der innbygger kan oppdatere sin digitale kontaktinformasjon («lokalt vedlikehold»). Ved bruk av denne tilleggstjenesten, må bruksvilkårene for kontakt- og reservasjonsregisteret aksepteres. Denne tjenesten er vederlagsfri.

  Utlevering av sikkerhetsnivå

  Kunde kan bestille utlevering av innbyggers høyeste brukte påloggingsnivå i ID-porten. Informasjonen som utleveres er hvorvidt innbygger har gjennomført en nivå høyt innlogging gjennom ID-porten fra en dato kunde oppgir. Oppgis ingen dato, skjer søket innenfor de siste 18 månedene. Kunden mottar opplysningene for å tilpasse sin dialog med innbygger. Tjenesten er dokumentert på Digdir docs. Denne tjenesten er vederlagsfri.

  Støtte for utenlandske brukere

  Bestilling av støtte for utenlandske brukere

  Kunden kan bestille støtte for autentisering av utenlandske brukere med utenlandsk eID. ID-porten er tilknyttet CEF-eID som er en felles infrastruktur for eID i EU/EØS-området. CEF-eID gjør det mulig for innbyggere å logge seg på tjenester i utlandet ved bruk sin nasjonale eID. Mer informasjon finner du hos European Commission. Denne tjenesten er vederlagsfri.

  Behandling av personopplysninger ved autentisering av utenlandske brukere

  Digitaliseringsdirektoratet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i ID-porten i forbindelse med autentisering av utenlandske brukere. Ved autentisering av utenlandsk bruker videreformidler Digitaliseringsdirektoratet opplysninger om brukerens d-nummer, navn og fødselsdato. Kunden er behandlingsansvarlig for opplysninger om autentiseringsoperasjoner som utleveres fra ID-porten i forbindelse med autentisering av sluttbrukere. Kunden må ha lovlig grunnlag for å behandle d-nummer i henhold til personopplysningsloven § 12. Kunden skal påse at det bare er ansatte med tjenstlige behov som har tilgang til de personopplysninger som utleveres fra ID-porten. Ved autentisering av utenlandsk bruker blir det utlevert kontaktinformasjon via ID-porten i henhold til punkt 4.2. For disse opplysningene gjelder vilkårene i punkt 4.2. Ved bestilling av støtte for utenlandske brukere må bruksvilkårene for kontakt og reservasjonsregisteret aksepteres.

  Utvidet lagringstid for opplysninger om autentisering

  Bestilling av utvidet lagringstid

  Digitaliseringsdirektoratet lagrer opplysninger om en autentisering i ett år. Dersom kunden ønsker at Digitaliseringsdirektoratet skal lagre opplysninger om autentisering til kundens tjenester i lengre tid, må dette bestilles hos Digitaliseringsdirektoratet. Alternativt kan kunden be om å få opplysningene utlevert. Pris avtales ved bestilling ut fra opplysningenes omfang og lagringstid.

  Behandling av personopplysninger ved utvidet lagringstid - databehandleravtale

  Digitaliseringsdirektoratet er databehandler for kunder som har bestilt lengre lagringstid for opplysninger om autentisering og som har fått opplysninger knyttet til sine tjenester skilt ut til separat behandling i ID-porten. Før utvidet lagringstid kan iverksettes, må kunden som behandlingsansvarlig og Digitaliseringsdirektoratet som databehandler inngå databehandleravtale i henhold til personopplysningsloven § 15. Databehandleravtale inngås basert på mal fra Datatilsynet.

  I databehandleravtalen må kunden spesifisere blant annet hvilke opplysningstyper som skal være gjenstand for utvidet lagringstid, hva som er formålet med utvidet lagring, hvor lenge opplysningene skal lagres, og om, og i tilfelle til hvem, opplysningene kan utleveres til.

  Opplæring av kundens brukerstøtte knyttet til innlogging med ID-porten

  Digitaliseringsdirektoratet tilbyr, via e-ID-leverandørene, opplæring av brukerstøtte i bruk av nivå høyt eID-ene som er tilknyttet ID-porten. Det kan arrangeres felles brukerstøttekurs med deltakere fra flere kunder, hvor kostnadene fordeles per deltager. Opplæringen bestilles hos Digitaliseringsdirektoratet. Følgende priser gjelder for heldagskurs (kl. 08-16) for brukerstøtteansatte, inntil 20 deltagere:

  Leverandør Pris for heldagskurs (08-16) inntil 20 deltagere
  Ekskl. mva Inkl. mva
  BankID 50 000,- 62 500,-
  Buypass 40 000,- 50 000,-
  Commfides 18 000,- 22 500,-

  Digitaliseringsdirektoratet tilbyr opplæring i bruk av MinID for kundens brukerstøtte. Pris avtales ved bestilling.

  Utvidet driftsberedskap hos eID-leverandør

  Kunden kan bestille utvidet driftsberedskap hos leverandørene av nivå høyt eID-ene. Bestillingen skal gå til Digdir. Følgende priser gjelder for kjøp av utvidet driftsberedskap:

  BankID

  Kategori Døgnpris virkedag Døgnpris helligdag Timepris virkedag
  kl. 08-16
  Timepris virkedag
  kl. 16-23
  Timepris natt
  kl. 23-08. Lør: 09-18
  Timepris lørdag
  kl. 18-24, søn- og helligdag

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Servicedesk
  (2.linje)

  36 000,- ekskl mva (45 000,- inkl mva), 1 500,- pr time ekskl mva (1 875,- pr time inkl mva).

  Tekniker
  (3.linje)

  79200,-

  99 000,-

  79 200,-

  99 000,-

  3 300,-

  4 125,-

  3 300,-

  4 125,-

  3 300,-

  4 125,-

  3 300,-

  4 125,-

  Utvidet driftsberedskap som omfatter både servicedesk og tekniker: 115 200,- ekskl mva (144 000 inkl mva)/ 4800,- pr time ekskl mva (6 000,- inkl mva).

  Buypass

  Kategori Døgnpris virkedag Timepris virkedag
  kl. 07-17
  Timepris virkedag
  kl. 17-23
  Timepris natt
  kl. 23-07, lør kl 09-18
  Timepris lør. kl. 18-24,
  søn- og helligdag

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Servicedesk
  (2.linje)

  33 840,-

  42 300,-

  600,-

  750,-

  1 300,-

  1 625,-

  1 800,-

  2 250,-

  2 100,-

  2 625,-

  Tekniker
  (3.linje)

  39 900,-

  49 875,-

  950,-

  1 188,-

  1 425,-

  1 781,-

  1 900,-

  2 375,-

  2 100,-

  2 625,-

  Utvidet driftsberedskap som omfatter både servicedesk og tekniker: 73 740,- ekskl mva (92 175,- inkl mva).

  Commfides

  Kategori

  Døgnpris hverdag

  Døgnpris helg

  Timepris hverdag
  kl. 07-24

  Timepris natt

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Ekskl. mva

  Inkl. mva

  Servicedesk
  (2.linje)

  16 000,-

  20 000,-

  26 000,-

  32 500,-

  1250,-

  1 563,-

  1 600,-

  2 000,-

  Tekniker
  (3.linje)

  18 000,-

  22 500,-

  28 000,-

  35 000,-

  1 400,-

  1 750,-

  1 800,-

  2 250,-

  Både servicedesk
  og tekniker

  30 000,-

  37 500,-

  50 000,-

  62 500,-

  -

  -

  -

  -

  Eksklusiv tilgang til testmiljø hos eID-leverandør

  Kunden kan bestille eksklusiv tilgang til testmiljøet hos en nivå høyt eID-leverandør for en begrenset periode for utvidet testing av ID-porten. Bestilling skjer hos Digitaliseringsdirektoratet. Bestilling må gjøres senest 1 måned før iverksettelse. Følgende priser gjelder:

  BankID

  Tjeneste Fastpris pr. dag (kl. 8-16) Fastpris pr. døgn Fastpris pr. uke*

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eksklusiv tilgang til testmiljø

  60 000,-

  75 000,-

  125 000,-

  156 250,-

  600 000,-

  750 000,-

  Buypass

  Tjeneste Fastpris pr. dag (kl. 8-16) Fastpris pr. døgn Fastpris pr. uke*

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eksklusiv tilgang til testmiljø

  5 000,-

  6 250,-

  8 000,-

  10 000,-

  29 000,-

  36 250,-

  *Som uke regnes virkedager i en kalenderuke. Eksklusiv tilgang kan maksimalt bestilles for 1 uke av gangen, med minimum 2 uker mellom hver periode. Ved behov utover dette anbefales etablering av dedikert testmiljø.

  Commfides

  Tjeneste Fastpris pr. dag (kl. 8-16) Fastpris pr. døgn Fastpris pr. uke*

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eksklusiv tilgang til testmiljø for begrenset periode**

  9 500,-

  11 875,-

  9 500,-

  11 875,-

  47 500,-

  59 375,-

  **Prisen omfatter Commfides forberedelse, men ikke tilgang til leverandørens konsulenter for testformål.

  Konsulentbistand fra eID-leverandør

  Kunden kan bestille konsulentbistand fra nivå høyt eID-leverandørene knyttet til eID-leverandørenes tjenester. Bestilling skjer hos Digdir. Følgende priser gjelder:

  BankID

  BankID tilbyr konsulentbistand via sine underleverandører.

  Nets Norway AS

  Tjeneste Timespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17) Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23) Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07) Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Særskilt teknisk bistand

  1 800,-

  2 250,-

  NA

  NA

  NA

  NA

  NA

  NA

  Miles AS

  Kategori Timespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17) Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23) Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07) Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Prosjektleder

  1 450,-

  1 812,50,-

  2 175,-

  2 718,75,-

  2 175,-

  2 718,75

  2 175,-

  2 718,75,-

  Seniorkonsulent

  1 300,-

  1 625,-

  1 950,-

  2 437,50,-

  1 950,-

  2 437,50,-

  1 950,-

  2 437,50,-

  Konsulent

  1 200,-

  1 500,-

  1 800,-

  2 250,-

  1 800,-

  2 250,-

  1 800,-

  2 250,-

  Systek

  Kategori Timespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17) Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23) Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07) Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Prosjektleder

  1 450,-

  1 812,50,-

  2 175,-

  2 718,75,-

  2 175,-

  2 718,75,-

  2 175,-

  2 718,75,-

  Seniorkonsulent

  1 300,-

  1 625,-

  1 950,-

  2 437,50,-

  1 950,-

  2 437,50,-

  1 950,-

  2 437,50,-

  Konsulent

  1 200,-

  1 500,-

  1 800,-

  2 250,-

  1 800,-

  2 250,-

  1 800,-

  2 250,-

  Buypass

  Kategori Timespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17) Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23) Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07) Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Prosjektleder

  1 365,-

  1 706,-

  1 800,-

  2 250,-

  2 500,-

  3 125,-

  3 500,-

  4 375,-

  Opplæringskonsulent

  950,-

  1 188,-

  1 260,-

  1 575,-

  1 580,-

  1 975,-

  1 900,-

  2 375,-

  Seniorkonsulent

  1 235,-

  1 543,-

  1 600,-

  2 000,-

  2 100,-

  2 625,-

  2 900,-

  3 625,-

  Konsulent

  1 235,-

  1 543,-

  1 600,-

  2 000,-

  2 100,-

  2 625,-

  2 900,-

  3 625,-

  Systemingeniør

  1 365,-

  1 706,-

  1 800,-

  2 250,-

  2 500,-

  3 125,-

  3 500,-

  4 375,-

  Commfides

  Kategori Timespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17) Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23) Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07) Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Prosjektleder

  1 250,-

  1 600,-

  1 600,-

  2 000,-

  1 950,-

  2 437,50

  2 500,-

  3125,-

  Opplæringskonsulent

  850,-

  1 063,-

  1 250,-

  1 563,-

  1 400,-

  1 750,-

  NA

  NA

  Seniorkonsulent

  1 250,-

  1 562,50

  1 600,-

  2 000,-

  11 950,-

  2 437,50

  2 500,-

  3 125,-

  Konsulent

  1 100,-

  1 375,-

  1 400,-

  1 750,-

  1 750,-

  2 187,50

  2 200,-

  2 750,-

  Systemingeniør

  1 100,-

  1 375,-

  1 400,-

  1 750,-

  1 750,-

  2 187,50

  2 200,-

  2 750,-

  Med hensyn til reisekostnader knyttet til konsulentbistand fra BankID, Buypass og Commfides gjelder følgende: Reise- og diettkostnader dekkes kun for reiser som på forhånd er skriftlig godkjent av kundens kontaktperson. Godkjente reiser dekkes etter statens gjeldende satser. Reisetid kan kun faktureres når kundens kontaktperson på forhånd skriftlig har godkjent at reisetid kan faktureres for den aktuelle reisen. Reisetid godtgjøres med 50 % av ordinær pris per time.

  Bestilling av PIN-kodeutsending til bruk av MinID

  Kunden kan bestille produksjon og utsending av PIN-koder til MinID til en spesifikk brukergruppe. Produksjon og utsending av PIN-koder skal ivareta sluttbrukers interesser og skal spesielt prioritere sikkerhet. For å ivareta sluttbrukers interesser på en best mulig måte, skal man ved hver enkelt bestilling vurdere behovet for utsending opp mot sluttbrukers sikkerhet i løsningen, og eventuelt om sluttbrukere som allerede er registrert som MinID-brukere, skal omfattes av bestillingen. Pris for tjenesten avtales ved bestilling.

  Tilleggstjenester knyttet til digital postkasse til innbyggere

  Konsulentbistand fra leverandører av digital postkasse

  Kunden kan bestille konsulentbistand på timebasis fra leverandørene av digital postkasse. Dette kan eksempelvis være bistand til testing eller feilretting, bistand til gjennomføring av kvalitetsrevisjoner hos kunden eller annen konsulentbistand knyttet til postkasseleverandørens tjenester etter avtalen inngått med Digitaliseringsdirektoratet. Konsulentbistanden skal bestilles hos Digitaliseringsdirektoratet senest 12 virkedager før konsulentene skal brukes.

  Digitaliseringsdirektoratet fakturerer kunden etterskuddsvis fortløpende. Reise- og diettkostnader dekkes kun for reiser som på forhånd er skriftlig godkjent av kundens kontaktperson. Godkjente reiser dekkes etter statens gjeldende satser. Reisetid kan kun faktureres når kundens kontaktperson på forhånd skriftlig har godkjent at reisetid kan faktureres for den aktuelle reisen. Reisetid godtgjøres med 50 % av ordinær pris per time. Følgende priser gjelder (I parantes finner dere prisene gjeldende fra 1.1.2023):

  eBoks AS:

  Kategori Timespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17) Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23) Timepris natt virkedag (kl.23-07) lørdag (kl. 07-18) Timepris lørdag (kl. 18-07), søn- og helligdag (00-24)

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Prosjektleder

  1 465,-

  1 831,-

  1 831,-

  2 289,-

  2 930,-

  3 663,-

  2 930,-

  3 663,-

  Seniorkonsulent

  1 465,-

  1 831,-

  1 831,-

  2 289,-

  2 930,-

  3 663,-

  2 930,-

  3 663,-

  Konsulent

  1 139,-

  1 424,-

  1 425,-

  1 780,-

  2 278,-

  2 848,-

  2 278,-

  2 848,-

  Systemingeniør

  1 465,-

  1 831,-

  1 831,-

  2 289,-

  2 930,-

  3 663,-

  2 930,-

  3 663,-

  Posten:

  Kategori Timespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17) Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23) Timepris natt virkedag (kl.23-07) lørdag (kl. 07-18) Timepris lørdag (kl. 18-07), søn- og helligdag (00-24)

  Eks.mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Prosjektleder

  1 619,- (1702)

  2 023 (2127)

  2 428 (2553)

  3 035 (3191)

  3 237 (3404)

  4 046 (4255)

  3 237 (3404)

  4 046 (4255)

  Seniorkonsulent

  1 445 (1520)

  1 806 (1900)

  2 168 (2279)

  2 710 (2849)

  2 890 (3039)

  3 613 (3799)

  2 890 (3039)

  3 613 (3799)

  Konsulent

  1 330,- (1398)

  1 662 (1748)

  1 994 (2097)

  2 493 (2621)

  2 659 (2796)

  3 324 (3495)

  2 659 (2796)

  3 324 (3495)

  Systemingeniør

  1 330 (1398)

  1 662 (1748)

  1 994 (2097)

  2 493 (2621)

  2 659 (2796)

  3 324 (3495)

  2 659 (2796)

  3 324 (3495)

  Utvidet driftsberedskap hos leverandører av digital postkasse

  På bestilling fra kunden skal leverandørene til digital postkasse stille med økt bemanning på servicedesk og annet teknisk personell. Dette kan blant annet gjøres i høyvolumperioder eller perioder når det er spesielt viktig at tjenesten er tilgjengelig. Bestillingen skal gå til Digitaliseringsdirektoratet senest 12 virkedager før beredskap trengs. Utvidet driftsberedskap blir fakturert etterskuddsvis fortløpende.

  eBoks AS:

  Kostnadselement Døgnpris

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Servicedesk (2.linje)

  23 236,-

  29 045,-

  Tekniker (3.linje)

  29 886,-

  37 358,-

  Utvidet driftsberedskap som omfatter
  både servicedesk og tekniker

  47 810,-

  59 762,-

  Posten (Nye priser fra 1.1.2023 i parantes):

  Kostnadselement Døgnpris

  Eks. mva

  Inkl. mva

  Servicedesk (2.linje)

  8 988,- (9726)

  11 235 (12 157),-

  Tekniker (3.linje)

  11 235,- (12 157)

  14 044,- (15196)

  Utvidet driftsberedskap som omfatter
  både servicedesk og tekniker

  20 224,- (21883)

  25 280,- (27353)

  Tilgang til ytelsestestmiljø

  Ytelsestestmiljø kan bestilles av kunden for å utføre test av ytelsen til kundens tjeneste i samspill med digital postkasse. Ytelsestestmiljøet er et nedskalert miljø i forhold til produksjonsmiljøet. Ytelsestestmiljøet er en bestillingstjeneste, og kunden faktureres for bruk av testmiljøet fortløpende. Ytelsestest kan gjennomføres for meldingsformidler eller som del av ende-til-ende-test. Bestillingen skal gå til Digitaliseringsdirektoratet senest 12 virkedager før tilgang trengs. Følgende priser gjelder:

  Kostnadselement Døgnpris

  Eks. mva

  Inkl. mva

  eBoks AS: Adgang til miljø for ytelsestest

  19 874,-

  24 842,-

  Posten Norge AS Postkasse: Adgang til miljø for ytelsestest

  5 607,- (5896)

  7 009 (7370)

  Opplæring av brukerstøtte

  Leverandør av digital postkasse tilbyr opplæring slik at kundens personale får relevant opplæring for å kunne tilby innbyggere brukerstøtte. Bestilling av kurs skal gå til Digitaliseringsdirektoratet. Fakturering skjer etter at kurset er gjennomført. Prisen gjelder for heldagskurs (kl. 08-16).

  Kostnadselement Døgnpris

  Eks. mva

  Inkl. mva

  eBoks AS

  22 500,-

  28 125,-

  Posten Norge AS

  22 471,-

  28 088,-

  Kostnadselement Pris NOK ekskl. mva. Pris NOK inkl. mva.
  Pris pr. side ved inntil 500 returer: 4,60 5,75
  Pris pr. side ved 500 - 2500 returer: 3,60 4,50
  Minimumspris pr skanning: 5 500,00 6 875,00

  Samler, skanner og digitaliserer to eller flere ganger i uken over 2 501 returer:

  Kostnadselement Pris NOK ekskl. mva. Pris NOK inkl. mva.
  Pris pr. side ved 2 501 - 10 000 returer: 2,30 2,88
  Pris pr. side ved over 10 000 returer: 1,75 2,19

  Tilleggstjenester knyttet til eSignering

  Tilleggstjenester knyttet til signeringstjenesten

  Kunden kan bestille tilleggstjenester i forhold til signeringstjenesten. Prisene nedenfor gjelder fra 1. 1. 2020. Følgene tilleggstjenester er tilgjengelig:

  Lagring med langtidsvalidering

  Prisene er eks MVA og er en engangskostnad som gjelder for hele perioden dokumentet lagres og vedlikeholdes. Det er størrelsen på inputdokumentet/-ene som avgjør størrelsessegmentet, det betyr størrelsen på dokumentet før signering og tidsstempling.

  KostnadselementPris i NOK eksk. mvaPris i NOK inkl. mva
  Dokumentstørrelse 0 - 1 MB1,902,375
  Dokumentstørrelse 1,0 - 10 MB4,205,25
  Dokumentstørrelse (Mer enn 10 MB)7,509,375

  Utvidet driftsberedskap

  Tjenesteeier kan bestille utvidet driftsberedskap hos leverandør av signeringstjenesten. Priser gjeldende fra 1.1.2023 i parantes.

  KostnadselementPris NOK eks. mva.Pris NOK inkl. mva
  Servicedesk (2.linje)20 052 25 065
  Tekniker (3.linje)25 034 31 292
  Utvidet driftsberedskap som omfatter
  både servicedesk og tekniker
  45 08556 357

  Timepriser for konsulentbistand/konsulentoppdrag

  Tjenesteeier kan bestille konsulentbistand fra leverandør av signeringstjenesten.

  KategoriOrdinær arbeidstid (kl. 7-17)Utenfor ordinær arbeidstid

  KategoriOrdinær arbeidstid (kl. 7-17)Utenfor ordinær arbeidstid
  Eks. mva.Inkl. mvaEks. mvaInkl. mva
  Prosjektleder1 9432 4293 8864 857
  Seniorkonsulent1 7492 1863 4974 372
  Konsulent1 68121013 2384 048

  Kontakt

  Servicedesk