Endring for deg som er varslingspunkt

19. mai endrar vi rutina for utsending av varsel for fellesløysingane. Dette vil føre til endringer for deg som er registrert som varslingspunkt i dag.

Kva betyr dette for deg som varslingspunkt?

Alle som i dag er registrert som varslingspunkt hjå oss, vert sett som abonnentar på Status Digdir, og forblir varslingspunkt for dei fellesløysingane slik ein er i dag. De treng difor ikkje å foreta dykk noko for å framleis å få varsel om hendingar og vedlikehald.

Status Digdir er det fleire måtar å abonnere på varsel enn vi tidlegare har hatt moglegheit for, som til dømes gjennom Webhook, RSS og Slack.

Hyppigare varsling

Endringa vil føre til at du som varslingspunkt vil få raskare varsel ved hendinger, vedlikehald eller anna viktig informasjon som påverkar fellesløysingane. I tillegg vil du bli varsla oftare enn tidlegare. Tidlegare varsla me ved kritiske- og alvorlege hendelsar, men vil no framover også varsla ved mindre alvorlege hendelsar og vedlikehald.

Ny avsendaradresse

Avsendaradressa varsla kjem frå framover vil vere noreply@varsel.digdir.no. Denne adressa kan de gjerne legge til som sikker avsendar, då unngår de at den havnar i søppelpost.

Dette er Status Digdir

Thor Kristian Sortevik fortel hvordan du kan holde deg oppdatert på driftsstatus og vedlikehold av fellesløsningene.