Hopp til hovedinnhold

Mandat for produktrådet

Versjon 1.1 oppdatert 14. november 2022.

  1. Bakgrunn

  Produktrådet er opprettet for å understøtte Digdir i utviklingen av fellesløsninger og nært knyttet til styringsrådet. Styringsråd er et rådgivende organ for å bistå Digdir i styringen av de fellesløsningene som Digdir har ansvar for. Ved eventuell motstrid mellom mandat for styringsrådet og mandat for produktrådet har førstnevnte forrang. Produktrådets mandat godkjennes av styringsrådet. Digdir har pr. mars 2022 organisert porteføljen i følgende produktgrupper, der mandatet for dette produktrådet gjelder «Tillitstjenester»

  Produkter for Styringsrådet

  2. Formål

  Produktrådet er et rådgivende organ for styringsrådet og for Digdirs produktgrupper. I produktrådet drøftes eksempelvis utviklingsretninger, veikart og handlingsplaner.

  Produktrådet har ansvar for å:

  • sikre et helhetlig brukerperspektiv og bidra til at produktgruppens produktportefølje fungerer godt og møter fremtidens behov i forvaltningen.
  • skape best mulig grunnlag for prioritering av behov som skal realiseres.
  • spille inn og vurdere felles behov i forvaltningen innenfor produktrådets portefølje.
  • være referansegruppe for arbeidet med produkt- og produktgruppestrategier for produktrådet.
  • behandle saker fra produktgruppen før behandling i styringsråd

  3. Produktgruppen Tillitstjenester

  Tillitstjenester består av tjenester som blant annet skal levere autentisering, signering, elektroniske identifikasjonsmiddel, autorisering og tilgangsstyring. Hvilke produkter som inngår vil kunne endre seg, men gruppen består per februar 2022 av følgende produkter:

  • ID-porten
  • Altinn Autorisasjon
  • Maskinporten
  • eSignering
  • MinID

  4. Produktrådets sammensetning

  Digdir utnevner 6-10 representanter i produktrådet etter følgende retningslinjer:

  • Produktrådet består av representanter som kjenner produktene og produktgruppen operativt fra sin virksomhets eller sektors bruk av disse. En skal aktivt kunne bidra med innsikt til å løse felles behov, utfordringer og brukeropplevelse.
  • Produktrådet består normalt av medlemmer som gjenspeiler sammensetningen av store, mellomstore og små tjenesteeiere
  • Produktrådet kan også bestå av representanter fra virksomheter som ikke er representert i styringsrådet.

  Medlemmene oppnevnes normalt for en 3-års periode. Digdir kan supplere produktrådene dersom medlemmer fratrer underveis i utnevnelsesperioden.

  Produktrådet ledes av produktgruppeanavarlig i Digdir. Digdir er også sekretariat for rådet Medlemmene dekker egne kostnader forbundet med deltakelsen.

  5. Oppgaver og arbeidsform

  Produktrådet skal ha tre ordinære møter i året. I tillegg kommer eventuelle fagdager og ekstramøter som produktrådet ser nødvendig for å løse oppgavene sine. Det skal utvikles en årsplan for saker tilpasset styringsrådets årsplan. Rådet evaluerer eget arbeid og arbeidsform årlig

  Sakspapirer sendes normalt ut minst en uke før møtet. Referatene fra møtene offentliggjøres.

  Produktrådet skal bidra til forankring av anbefalinger og beslutninger i egen virksomhet. Produktrådets medlemmer skal representere egen virksomhets interesser, samtidig som de bidrar til helhetstenkning i forvaltningen av produktene.

  Styringsrådet for Digdirs fellesløsninger kan delegere oppgaver til produktrådet.