Hopp til hovedinnhold

Mandat for eInnsyn styringsråd

Versjon 1.0 opprettet 14.11.2019.

1. Bakgrunn

eInnsyn er en allment tilgjengelig publiseringstjeneste for postjournaler og for møter og utvalg i fylkeskommunale og kommunale organ. Offentlige virksomheter publiserer postjournaler og møte- og utvalgsdata på eInnsyn, der innbyggeren får tilgang til å søke og bestille innsyn i dokumenter. De offentlige virksomhetene kan legge ved lenke til fulltekstpubliserte dokument i journalposten eller møtet dokumentet hører til.

Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlig forvaltning åpen og lettere tilgjengelig. Kunder av eInnsyn er statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter.

2. Formål

Styringsrådet er et rådgivende organ for eInnsyn og skal særlig behandle spørsmål knyttet til strategi og videreutvikling av eInnsyn. For å sikre at eInnsyn utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors og innbyggernes behov, vil Digitaliseringsdirektoratet benytte styringsrådet til samarbeid, dialog og innspill til strategisk retning og -utviklingstiltak.

Styringsrådets oppgave er å bistå Digitaliseringsdirektoratet i å fange opp behov og utviklingstrender hos kunder og sluttbrukere, slik at forvaltningen og utviklingen av eInnsyn tilfredsstiller reelle behov og synkroniseres med digital modning og utvikling ellers, for dataleverandører og sluttbrukere.

Eksempel på viktige saker som bør behandles i styringsrådet kan være:

  • Innspill og drøfting av produktstrategi for eInnsyn.
  • Strategisk retning og viktige veivalg for eInnsyn.
  • Utvikling av ny funksjonalitet i løsning, for dataleverandørene og for sluttbrukerne, herunder innspill til prioriteringsspørsmål.
  • Endringer av avtalene med dataleverandører eller leverandører.
  • Finansierings- og fordelingsmodeller.

Anbefalingene fra styringsrådet er viktige for Digitaliseringsdirektoratets beslutninger og råd til politiske myndigheter knyttet til utvikling, forvaltning og videreutvikling av eInnsyn.

Styringsrådet skal bidra til en forankring av anbefalinger og beslutninger i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere, samt bidra til at løsningene blir tatt i bred bruk.

3. Medlemmer og roller

Eierforum peker ut deltakere til styringsrådet. Rådet skal ha 9 medlemmer.

  • 1 fra Arkivverket
  • 1 fra Pressens organisasjoner
  • 1 fra KS
  • 3 fra statlige dataleverandører
  • 3 fra kommunale og fylkeskommunale dataleverandører

Funksjonstiden er normalt 2 år uten krav til utskiftning.

Styringsrådets medlemmer skal representere egen virksomhets interesser, men først og fremst bidra til strategisk helhetlig utvikling av eInnsyn som innsynsplattform for hele offentlig sektor.

4. Møter

Styringsrådet skal møtes normalt 2 ganger i året. Deltakerne dekker sine egne kostnader forbundet med deltakelsen.

Digitaliseringsdirektoratet leder møtene i styringsrådet, innkaller til møte og fører referater. Sakspapirer skal normalt sendes ut minst en uke før møtet. Møteinnkallinger og -referater gjøres tilgjengelig på Samarbeidsportalen.

5. Særskilte styringsgrupper

Ved behov kan Digitaliseringsdirektoratet opprette særskilte styringsgrupper for utviklingsprosjekter for eInnsyn, eksempelvis knyttet til utvikling i samarbeid med noen dataleverandører. Slike styringsgrupper skal ha egne mandater og rapportere til styringsrådet.

6. Skate

Skate skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggerne, næringslivet og forvaltningen. Saker som er behandlet i styringsrådet vil kunne bringes inn for Skate eller andre koordinerende utvalg. For prinsipielle spørsmål som berører andre fellesløsninger, vil Digitaliseringsdirektoratet som regel sørge for etterfølgende behandling i Skate.