Endringslogg for bruksvilkår

Dette er en endringslogg som viser de ulike versjonene av bruksvilkårene for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger. Endringsloggen viser versjonsnr., dato for når vilkåret ble tilgjengelig og en kort beskrivelse av hva som ble endret i den nye versjonen av vilkåret.

På denne siden

  1. Bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger

  Versjonsnr. Dato Kort beskrivelse av endring
  1.0 01.06.2018 Første versjon av bruksvilkårene slik de er i dag med et samlet vilkår for alle fellesløsningene til Difi (ikke eInnsyn). Et generelt kapittel for alle fellesløsningene i kapitell en, og et spesifikt kapittel for hver fellesløsning.
  1.1 01.01.2019 Endringer i forbindelse med ny personvernlov. Oppdatering av punkt 1.7 (generelt om personopplysninger) som gjelder for alle fellesløsninger der det blir behandlet personopplysninger. I tillegg er det gjort nødvendige endringer i de spesifikke bestemmelsene om behandling av personopplysninger i den enkelte fellesløsning.
  1.2 01.04.2019 Endringer i rekkefølgen på avsnittene i pkt. 1.2 Virksomheter som kan benytte fellesløsningene.
  1.3 04.09.2019

  Maskinporten inn som ny fellesløsning i bruksvilkårene. Utvidet beskrivelse av kategorier ved hendelseshåndtering (punkt 1.5.5). Justeringer knyttet til API-sikring (punkt 2.5.4) og presisering om bruk av underleverandør (punkt 2.6). I kapittelet om Digital postkasse til innbyggere ble det lagt inn en presisering om bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret (4.4.2).

  1.3.1 23.09.2019 Presisering av punkt 3.6 personopplysninger i kapittelet om Maskinporten.
  1.4 01.01.2020 Endringer i punkt 1.3 finansiering grunnet brukerfinansiering av Maskinporten og endringer i forhold til fakturering.
  1.5 24.04.2020 Noen presiseringer og endring i formuleringer i kapttel 1. Oppdatering av referanse flere plasser i bruksvilkåret. I kapittel 7 om eFormidling er punkt 7.8.3 og 7.8.4 tatt bort, og det er lagt inn 24/7 drift og vaktordning i punkt 7.8.2.
  1.6 05.01.2021

  Endringer i punkt 1.5.3 vedlikehold av fellesløsningene. Avsnittet er oppdatert med tekstlige endringer, tatt med informasjon rundt produksjonssettinger og flyttet noe innhold som er spesielt for en fellesløsning til kapitelet om den spesifikke fellesløsningen.

  2. ID-porten: Nytt punkt, 2.7 Vedlikeholdsvindu. Det eksisterende punktet 2.7 flyttes ned og kalles 2.8. Oppdatert namn på e-ID.-leverandør; BankID Norge AS endres til Vipps AS.

  3. Maskinporten: Nytt punkt 3.7 Vedlikeholdsvindu.

  4. Kontaktregisteret: Nytt punkt, 4.7 Vedlikeholdsvindu. Oppdatere punkt 4.5.2 med egen SLA for REST-grensesnitt.

  2. Bruksvilkår for eInnsyn

  Versjonsnr. Dato Kort beskrivelse av endring
  1.0 08.09.2017 Første versjon av bruksvilkår for eInnsyn. Grunnet eierstrukturen rundt eInnsyn krevde det et eget spesifikt bruksvilkår for denne fellesløsningen.
  1.1 14.02.2020

  Oppdatert kapittel 3, som nå også beskriver fylkeskommunale og kommunale kunder. Kapitell 3 beskriver finansiering; 3.1 for statlige kunder og 3.2 fylkeskommunale og kommunale kunder.

  Oppdatert kapittel 1. om eInnsyn, punkt 4.2 eInnsyns Styringsråd og punkt 4.3 eInnsyns brukerråd med preseiseringer om eInnsyn.

  Nytt punkt, 5.4 Publisering av informasjon til møter og utvalg, er lagt til.

  1.2 05.01.2021 Punkt 6.9.3 Planlagt vedlikehold: tekstlige endringer og presiseringer.

  Punkt 5.9 Kundens handtering av endringer og avvik: tekstlige endringer i tittelen på avsnittet.

  3. Bruksvilkår for leverandører

  Versjonsnr. Dato Kort beskrivelse av endring
  1.0 17.11.2014 Første versjon av bruksvilkår for leverandører, som påvegne av sine kunder integrerer seg mot en eller flere av Difis fellesløsninger.
  1.1 04.10.2019 Endringer i forbindelse med innføring av Maskinporten og selvbetjening for Maskinporten, ID-porten OIDC og Kontakt- og reservasjonsregisteret.
  1.2 24.04.2020 Kapittel 2 om partsforhold er oppdatert med en setning om at det er tilstrekkelig at leverandør godtar brusvilkår i de tilfeller de opptrer som "påvegne av".

  4. Bruksvilkår for private virksomheter i maskinporten

  Versjonsnr. Dato Kort beskrivelse av endring
  1.0 02.09.2019 Første versjon av bruksvilkår for private kunder i maskinporten. Vilkåret skal godtas av private kunder som skal ta i bruk Maskinporten enten som konsument av data og/eller en tilbyder av data.
  1.1 01.01.2019 Maskinporten blir brukerfinansiert og 1.3 finansiering går inn som nytt punkt i vilkåret.
  1.2 24.04.2020 Skriftlige presiseringer og formuleringer. Detaljering av funksjonalitet i selvbetjeningsløsningen er tatt bort i kapittel 3.