Hopp til hovedinnhold

Bruksvilkår for eInnsyn

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har et eget bruksvilkår for eInnsyn som alle kunder må signere før løsningen kan tas i bruk. Versjon 1.2 er gjeldende fra 05.01.2021.

På denne siden

  1. Om eInnsyn

  eInnsyn er en offentlig fellesløsning for innsyn og åpenhet.

  eInnsyn er en allment tilgjengelig publiseringstjeneste for offentlige postjournaler, møter og utvalg. Statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter publiserer postjournaler og møte- og utvalgsdata på eInnsyn, der innbyggeren får tilgang til å søke og bestille innsyn i dokumenter. Offentlige virksomheter kan legge ved lenke til fulltekspubliserte dokument i journalposten eller møte som dokumentet tilhører.

  Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlig forvaltning åpen og lettere tilgjengelig.

  eInnsyn forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

  Virksomheter som tar i bruk eInnsyn benevnes i bruksvilkårene som «kunde».

  2. Bruksvilkår

  Virksomheter som skal benytte eInnsyn blir kunde av Digdir og må akseptere Digdirs bruksvilkår for eInnsyn.

  For levering av data til eInnsyn benyttes Integrasjonspunkt for eFormidling. Bruk av Integrasjonspunkt for eFormidling forutsetter aksept av bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger.

  3. Finansiering

  3.1 Statlige kunder

  eInnsyn realiserer de statlige kundenes plikt etter offentleglova § 10, jf. offentlegforskrifta § 6, [1] til å gjøre postjournalen tilgjengelig for allmenheten på Internett. Statlige kunder kan benytte eInnsyn for å gjøre dokument tilgjengelig for allmenheten på Internett, jf. offentleglova § 10 og offentlegforskrifta § 7. Statlige kunder, omfattet av offentlegforskrifta § 6, [1], sin bruk av eInnsyn er sentralfinansiert.

  Kostnader med integrasjon mot eInnsyn, samt tilpassing av egne system dekkes av kunden. Det samme gjelder for eventuelle konsulenttjenester for feilretting i kundens integrasjon under integrasjonsprosessen og når kunden er i produksjon.

  3.2 Fylkeskommunale og kommunale kunder

  For kommuner og fylkeskommune baserer eInnsyn seg på brukerfinansiering. Dette skjer i samsvar med gjeldende prismodell som finnes på Samarbeidsportalen. Tjenesten faktureres forskuddsvis for et år av gangen. Første fakturering skjer ved oppkobling til løsningen. Kundene faktureres i EHF-format, og skal ved etablering oppgi fakturamottak og fakturareferanse.

  Kostnader med integrasjon mot eInnsyn, samt tilpassing av egne systemer dekkes av kunden. Det samme gjelder for eventuelle konsulenttjenester for feilretting i kundens integrasjon under integrasjonsprosessen og når kunden er i produksjon.

  4. Samarbeid

  4.1 Samarbeidsportal

  Den primære informasjons- og varslingskanalen om eInnsyn er samarbeidsportalen. Samarbeidsportalen forvaltes og driftes av Digdir.

  Samarbeidsportalen inneholder blant annet oppdatert teknisk dokumentasjon, kontaktinformasjon, driftsinformasjon, møteinnkallinger og -referater og relevante rapporter og statistikker.

  Kunder får tilgang til samarbeidsportalen når bruksvilkårene er godtatt.

  Kunden har ansvar for å holde listen over kontaktpunkter i egen virksomhet og annen påkrevd informasjon om egne tjenester oppdatert i samarbeidsportalen. Spesielt viktig er kundens varslingspunkt, da dette varslingspunktet vil motta varsler fra Digdir ved kritiske og alvorlige hendelser.

  4.2 eInnsyn Styringsråd

  Styringsrådet er et rådgivende organ for eInnsyn og skal særlig behandle spørsmål knyttet til strategi og videreutvikling av eInnsyn. For å sikre at eInnsyn utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors og innbyggerenes behov, vil Digdir benytte styringsrådet til samarbeid, dialog og innspill til strategisk retning og utviklingstiltak.

  Styringsrådets oppgave er å bistå Digdir i å fange opp behov og utviklingstrender hos kunder og sluttbrukere, slik at forvaltningen og utviklingen av eInnsyn tilfredstiller reelle behov og synkroniseres med digital modning og utvikling ellers, for dataleverandører og sluttbrukere.

  4.3 eInnsyn brukerråd

  eInnsyn brukerråd er et årlig samarbeidsforum hvor alle kunder av eInnsyn kan delta. Formålet med eInnsyn brukerråd er å orientere om status, planer mv. for eInnsyn, og å få innspill, for eksempel om behov, endringsønsker og videreutvikling av eInnsyn.

  5. Kundens ansvar

  5.1 Publisering av offentlig elektronisk postjournal

  Kunden skal levere postjournaler på formatet som er bestemt for eInnsyn.

  Kunden er ansvarlig for å sikre at postjournalene er korrekt ført, jf. kravene som fremgår av offentlegforskrifta § 6 tredje og fjerde ledd. Kunden har ansvar for at egen journal inneholder de opplysninger som ovennevnte bestemmelser krever.

  Personnavn i filene skal være merket i henhold offentlegforskrifta § 6 femte ledd tredje punktum, slik at de ikke er søkbare etter 12 måneder.

  Kunden skal kontrollere at postjournalene er korrekt ført før de importeres til eInnsyn.

  5.2 Mottak og behandling av innsynskrav

  Kunden skal ha rutiner for mottak av og behandling av innsynskrav fra eInnsyn.

  Kunden skal oppnevne kontaktpunkt for den enkelte sak, jf. offentlegforskrifta § 6 tredje ledd andre punktum.

  5.3 Publisering av dokument

  Kunden kan publisere dokument ved å overføre lenke (URL) til det aktuelle dokumentet til eInnsyn. Lenken til dokumentet inkluderes i journalposten som skal overføres til eInnsyn. Ansvaret for at lenken er rett og varig, ligger hos kunden.

  Kunder som publiserer dokument i fulltekst skal angi kriteriene for utvalget av dokument som blir publisert, jf. offentlegforskrifta § 7 tredje ledd. Kunden skal i administrasjonsgrensesnittet for eInnsyn legge inn lenke (URL) til nettstedet der kriteriene er tilgjengeliggjort til eInnsyn.

  5.4 Publisering av informasjon til møter og utvalg

  Kunden kan publisere dokument og informasjon om møter og utvalg på formatet som er bestemt for eInnsyn.

  Kunden er ansvarlig for at informasjon som publiseres er korrekt.

  5.5 Ansvar for innhold

  Kunden er ansvarlig for at egen informasjon som regnes som sensitiv eller taushetsbelagt ikke skal gjøres tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlegforskrifta § 7 andre ledd. Det samme gjelder annen informasjon som etter nevnte bestemmelse ikke skal gjøres tilgjengelig for allmennheten på Internett.

  5.6 Rutiner og kvalitetssikring

  Kunden skal etablere, vedlikeholde og dokumentere planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene til behandling av personopplysninger og kravene i offentlegforskrifta §§ 6 og 7.

  5.7 Kundens oppgaver ved integrasjon

  Kunden skal følge integrasjonskrav og etablerte standarder som fastsatt av Digdir. Kunden skal gjennomføre integrasjonstest for eInnsyn. Retningslinjer for og krav til integrasjon og testing, samt en beskrivelse av testmiljøet, er tilgjengelig på samarbeidsportalen.

  Kunden er ansvarlig for sikkerheten i egne systemer som integreres med eInnsyn og eventuelt dokumentlager for dokumenter som publiseres i fulltekst.

  Kunden må stille med nødvendig kompetanse for å gjennomføre eget arbeid i forbindelse med integrasjonen mot felleskomponentene.

  Kostnader med integrasjon mot eInnsyn, samt tilpassing av egne systemer dekkes av kunden. Det samme gjelder for eventuelle konsulenttjenester for feilretting i kundens integrasjon under integrasjonsprosessen og når kunden er i produksjon

  5.8 Planer og informasjon

  Kunden er ansvarlig for eventuell informasjon til innbyggere om, og eventuell markedsføring av, eget innhold som gjøres tilgjengelig i eInnsyn.

  Kunden skal ivareta kontakt med sluttbruker i forbindelse med eventuelle saks- eller dokumentspesifikke spørsmål, innsynskrav og informasjon om regelverksanvendelse eller rettighetsinformasjon for de ulike innsynskravene. Kunden plikter å sikre at kontaktinformasjonen som er tilgjengelig for sluttbruker på eInnsyn sitt nettsted er oppdatert og korrekt

  Kunden er ansvarlig for å informere Digdir om eventuell periode hvor det er kritisk med høy tilgjengelighet på eInnsyn.

  5.9 Kundens handtering ved endringer eller avvik

  Kunden skal i god tid informere om planlagte endringer som har betydning for driften av eInnsyn, herunder endringer i og bytte av saks- og arkivsystem. Partene skal i fellesskap planlegge hvordan endringene skal implementeres med sikte på minst mulig belastning og forstyrrelser for eInnsyn. Kunden dekker selv alle kostnader ved gjennomføring av endringer i egne systemer.

  Kunden skal så raskt som praktisk mulig informere om hendelser, feil eller avvik som kan ha konsekvenser for eInnsyn. Digdirs kontaktpunkt for slike meldinger fremgår på samarbeidsportalen.

  Dersom det oppstår en kritisk eller alvorlig hendelse hos kunden, kan Digdir koble løsningen fra eInnsyn inntil kunden har dokumentert overfor Digdir at hendelsen er utbedret, eller relevante tiltak er iverksatt.

  5.10 Avvikshåndtering

  Feilretting av allerede innsendte journalposter skal kunden utføre, ved å rette enkeltposter og gjennomføre en overføring til eInnsyn eller slette feilsendte journalposter, uten at personell fra Digdir involveres. Feilretting skjer i den enkelte kundes arkivsystem med etterfølgende eksport til eInnsyn. Systemet skal føre logg over alle kjøringer for hver kunde, med dato, klokkeslett og overføring/tilbakekalling.. Sletting av journalposter kan gjennomføres i administrasjonsgrensesnittet.

  5.11 Krise- og beredskapsplaner

  Kunden skal ha nødvendige krise- og beredskapsplaner.

  6. Digdirs ansvar

  6.1 Digdirs overordnede oppgaver

  Digdir har ansvar for drift og forvaltning av eInnsyn. Videreutvikling av eInnsyn koordineres og styres av Digdir og Oslo kommune i fellesskap.

  Data fra kunden skal gjengis korrekt og uttømmende.

  6.2 Administrasjonsgrensesnitt

  Digdir er ansvarlige for at kunden har tilgjengelig et administrasjonsgrensesnitt for egen systemkonfigurasjon i eInnsyn. Digdir er ansvarlige for å styre alle innstillinger som gjelder flere eller alle kunder. Dette gjelder alle relevante driftsparametere. For kundens pålogging til administrasjonsgrensesnittet benyttes ID-porten.

  6.3 Støtte til kunden

  Digdir skal gi teknisk brukerstøtte til kunden for bruk av eInnsyn. Støtten er begrenset til å gjelde komponenter som er del av eInnsyn-løsningen, herunder infrastruktur, prosedyrer for implementering og sikkerhet. Digdir skal ikke utøve støtte for prosesser i kundens egne fagsystem, herunder saks- og arkivsystem. Digdir skal ikke gi råd i forbindelse med regelanvendelse i forhold til bruk av løsningen.

  6.4 Støtte til sluttbrukere

  Digdir utøver brukerstøtte til sluttbrukeren, herunder hjelp i bruk av eInnsyn, hverdager i tidsrommet mellom klokken 08.00 og 15.30. Henvendelser besvares via e-post og telefon.

  Brukerstøtten er begrenset til å omfatte nettstedet for eInnsyn, herunder søke- og bestillingsapplikasjonene. Digdir har ikke ansvar for å rettlede sluttbrukeren i å finne spesifikke dokumenter hos den enkelte kunde, eller å gi informasjon om saker eller dokumenter i eInnsyn.

  Digdir er ansvarlig for å holde brukerveiledninger, spørsmål og svar, regelverksinformasjon m.m. oppdatert og tilgjengelig for sluttbruker på nettstedet for eInnsyn.

  6.5 Planer og rapporter

  Digdir skal sørge for at kunden får god informasjon om aktuelle saker, tema og aktiviteter knyttet til eInnsyn. Informasjon presenteres på samarbeidsportalen. I tillegg vil det bli gitt informasjon ved møter i de fora som er beskrevet i pkt. 4.2.2 og 4.2.4.

  Digdir vil utarbeide følgende planer og rapporter:

  6.5.1 Leveranseplan

  Digdir skal utarbeide en leveranseplan som gir en oversikt over leveransene som er planlagt for eInnsyn. Leveranseplanen viser planlagte nye versjoner og planlagt ny funksjonalitet for eInnsyn. Leveranseplanen er tilgjengelig på samarbeidsportalen.

  6.5.2 Årsrapport

  Digdir skal utarbeide en årsrapport for eInnsyn. Rapporten skal blant annet inneholde statistikk for bruk, tilgjengelighet og responstider, og gi en oversikt over registrerte hendelser gjennom året.

  Årsrapporten skal publiseres på samarbeidsportalen innen 30. januar påfølgende år.

  6.6 Planlagte endringer

  Digdir kan endre tjenestene som inngår som en del av eInnsyn. Slike endringer kan typisk være forbedring av funksjonalitet, endring i grensesnittet mot kunde, oppgradering av programvare og maskinvare og mindre endringer i tjenestenivå.

  Gjennomføring av endringer skal være planlagt. I forbindelse med planlagte endringer skal det utarbeides risiko- og konsekvensanalyse av endringen, testprosedyrer for endringen samt en detaljert aktivitets- og tidsplan, med mindre dette vil være urimelig i forhold til endringens omfang og kompleksitet.

  Digdir skal sørge for at kunden får informasjon om endringer som kan ha betydning for kunden. Dersom endringen påvirker kundene, skal det så langt som mulig tas hensyn til kritiske perioder for berørte kunder. Informasjon om planlagte endringer legges ut på samarbeidsportalen.

  6.7 Hasteendringer

  Dersom det inntreffer en hendelse som medfører at eInnsyn ikke kan driftes tilfredsstillende og i tråd med vilkårene, har Digdir rett og plikt til å gjennomføre hasteendringer for å gjenopprette ordinær drift.

  Hvis hasteendring igangsettes uten risiko- og konsekvensvurdering, skal Digdir gjøre slik vurdering i ettertid. Resultater av risiko- og konsekvensvurderinger av hastendringer skal gjøres tilgjengelig på samarbeidsportalen.

  Hvis det avdekkes risiko for at det kan inntreffe hendelser som følge av hasteendringen, skal det gjennomføres tester for å avdekke dette, og relevante tiltak skal iverksettes.

  6.8 Test av endringer

  Kunden skal etter forespørsel fra Digdir stille med nødvendige ressurser for å teste eventuelle endringer i eInnsyn.

  6.9 Hendelseshåndtering

  6.9.1 Prioritering av hendelser etter alvorlighetsgrad

  En hendelse er et ikke planlagt avbrudd eller reduksjon i kvalitet i eInnsyn.

  Alle hendelser skal registreres i Digdirs saksflytverktøy og prioriteres etter alvorlighetsgrad, i forhold til risiko for redusert kvalitet på tjenesten i en fellesløsning og mulige følger av hendelsen.

  Digdir benytter følgende kategorier, dvs. alvorlighetsgrader, ved hendelseshåndtering:

  Kategori

  Beskrivelse

  A - Kritisk: En hendelse skal kategoriseres som kritisk dersom hele eller vesentlige deler av eInnsyn er utilgjengelig, og det ikke finnes en midlertidig løsning på hendelsen. En hendelse skal alltid kategoriseres som kritisk dersom sikkerheten i løsningen er betydelig svekket, eller dersom det er et sikkerhetsbrudd som er omdømmekritisk for en av partene.

  B - Alvorlig: En hendelse skal kategoriseres som alvorlig dersom hendelsen medfører redusert tilgjengelighet og/eller sikkerhet som gjør arbeidet vanskeligere for sluttbrukeren av eInnsyn og/eller kunden. Det kan finnes en midlertidig løsning på den alvorlige hendelsen.

  C - Mindre alvorlig: En hendelse skal kategoriseres som mindre alvorlig dersom hendelsen har liten betydning for sluttbrukeren av fellesløsningen og/eller kunden, og hendelsen kan løses innen gitte frister. Det finnes en midlertidig løsning, og partene kan akseptere hendelsen i en kortere periode.

  6.9.2 Tilgjengelighet og responstid

  Tjenestetiden for eInnsyn er 24 timer/7 dager i uken/365 dager i året. Digdir har beredskap for å håndtere kritiske og alvorlige hendelser i tjenestetiden.

  6.9.3 Planlagt vedlikehold og bruk av vedlikeholdsvindu

  Planlagt vedlikehold - vedlikeholdsvindu

  Vedlikeholdsvindu er avtalt tid der tjenesten kan være utilgjengelig. Vedlikeholdsvindu for eInnsyn er natt til tirsdag mellom kl. 00.30 og kl. 05.00

  Digdir kan maksimalt benytte vedlikeholdsvindu 10 ganger per kalenderår og skal så langt som mulig ikke benytte vedlikeholdsvinduet i kritiske perioder for kundene.

  Produksjonssettinger

  Det gjennomføres hyppige leveranser i fellesløsningene som produksjonsettes utenfor vedlikeholdsvinduene. Dette er produksjonssettinger som ikke ventes å medføre nedetid. Varsling skjer på samarbeidsportalen.

  Ekstraordinært vedlikehold

  I forbindelse med forebyggende vedlikehold og kritisk feilretting, som ikke kan vente til vedlikeholdsvindu, skal Digdir varsle om vedlikehold utenfor vedlikeholdsvinduene. Varslingen skal skje på samarbeidsportalen.

  6.9.4 Varsling ved hendelser

  Etter at Digdir har identifisert og kategorisert en hendelse, blir den varslet på samarbeidsportalen.

  Varsling til kundene for øvrig skjer i henhold til gjeldende rutiner etter hendelsens kategori. For kritiske og alvorlige hendelser skal kundens varslingspunkt for tjenesten varsles. Digdir informerer kundene om videre håndtering.

  Fortløpende informasjon om hendelser gis på samarbeidsportalen, som er hovedkanalen for varsling og kommunikasjon mot kundene.

  Dersom hendelsen involverer kunden, plikter kunden å være tilgjengelig for Digdir for best mulig håndtering av hendelsen.

  6.9.5 Håndtering av informasjon ved hendelser

  Ved hendelser knyttet til eInnsyn skal Digdir håndtere informasjon overfor sluttbruker og presse med mindre partene avtaler noe annet for det enkelte tilfellet.

  6.9.6 Krise- og beredskapsplaner

  Digdir skal påse at det foreligger krise- og beredskapsplaner for drift av eInnsyn og at slike planer også er etablerte og oppdaterte hos Digdirs leverandører.

  6.9.7 Håndtering av rettstridig publisert materiale

  Sluttbruker skal henvende seg til kunden dersom en oppdager data som en mener ikke skal være publisert på Internett, eller informasjon som er uriktig.

  Kunden er ansvarlig for å rette opp slike data via kunden sitt område i eInnsyn. Dersom kunden ikke har tilgang til dette området, eller dersom funksjonalitet for å slette eller tilbakekalle data ikke fungerer, har kunden anledning til å kontakte Digdirs vakttelefon. Digdir kan i slike tilfeller skjerme for søk i kundens egen postjournal eventuelt alle postjournaler, eller dersom situasjonen krever det, fjerne eInnsyn-løsningen fra Internett.

  Dersom Digdir av tredjepart blir gjort oppmerksom på data som ikke skal være publisert i eInnsyn, plikter Digdir snarest å bekjentgjøre kunden med dette. Det er kundens ansvar å vurdere om data skal fjernes eller redigeres i løsningen. Dersom kunden er utilgjengelig, og det er publisert data som åpenbart er rettstridig å publisere, har Digdir rett til å skjerme for søk i kundens postjournal eventuelt alle postjournaler, eller dersom situasjonen krever det, fjerne eInnsyn-løsningen fra Internett. Digdir plikter i disse tilfellene samtidig å varsle kunden.

  7. Statistikk

  Kunden skal kunne ta ut statistikker over aktiviteter i eInnsyn både for sin egen del og alle andre kunder. Slike rapporter kan for eksempel være: mest benyttede søkeord og mest populære saker.. Kunden skal kunne ta ut statistikk over innsynsbegjæringer som er sendt via systemet, totalt og fordelt på kunde. Logginformasjonen skal være tilgjengelig for kunden.

  8. Innsyn og revisjon

  Digdir skal gjennom revisjon og verifikasjon sikre at tilknyttede leverandører overholder avtalte forpliktelser.

  Digdir skal på forespørsel fremlegge dokumentasjon fra gjennomførte revisjoner av eInnsyn dersom kunden ved kvalitetsrevisjon eller sertifisering av egne systemer, eller i forbindelse med etterlevelse av rettslige forpliktelser, etterspør dette. Kunden kan også be om ytterligere informasjon og bistand i henhold til de avtaler Digdir har med sine leverandører.

  I samråd med styringsrådet for eInnsyn kan det opprettes en revisjonskomité bestående av utvalgte kunder. Revisjonskomitéens mandat fastsettes ved opprettelse.

  9. Behandling av personopplysninger

  Kunden er behandlingsansvarlig for personopplysninger som fremkommer i kundens postjournal som publiseres til Internett gjennom eInnsyn, samt eventuelle personopplysninger som fremkommer av lenke til dokument. Hvilke opplysninger postjournalen skal inneholde fremgår av forskrift om offentlige arkiv § 2-7. offentlegforskrifta § 6 tredje og fjerde ledd gir i tillegg ytterligere presiseringer for innholdet i postjournaler som skal publiseres på Internett.

  Digdir opptrer som databehandler for kunden når postjournaler publisert til Internett gjennom eInnsyn inneholder personopplysninger, samt når lenker til dokument publisert til Internett gjennom eInnsyn inneholder personopplysninger.

  Digdir har ansvar for at de leverte postjournalene, eventuelt inkludert lenke til dokument, gjengis korrekt og uttømmende i eInnsyn. Digitaliseringsdirektoratet kan ikke råde over personopplysningene som fremkommer i postjournalene, eller i lenker til dokument, på annen måte enn det som er beskrevet i avtalen.

  Digdir skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Sikkerhetsdokumentasjon kan gjøres tilgjengelig for kunden på forespørsel.

  Digdir bruker Evry AS som driftsleverandør for eInnsyn. Evry AS sine oppgaver og ansvar følger av driftsavtalen med Digdir datert 14.1.2014 med tilhørende bilag og vedlegg.

  Evry AS er gjennom overnevnte avtale forpliktet til å overholde personopplysningslovens § 13. Evry AS har også taushetsplikt om informasjon de blir gjort kjent med i forbindelse med gjennomføringen av avtalene.

  10. Ansvar for underleverandører

  Dersom en av partene engasjerer underleverandører til å utføre oppgaver som følger av disse bruksvilkår for Digdirs eInnsyn, er parten fullt ut ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.

  11. Taushetsplikt

  Forvaltningslovens taushetspliktbestemmelser kommer til anvendelse for Digdir, kunden og eventuelle underleverandører partene benytter.

  Partene, og eventuelle underleverandører, skal ta nødvendige forholdsregler for å hindre at uvedkommende får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt materiale eller informasjon.

  Om nødvendig skal det undertegnes taushetserklæring. Det skal i tilfelle angis hvilke opplysninger som omfattes av taushetsplikten, og hvordan den skal ivaretas.

  Taushetsplikten gjelder også etter tjenestenes opphør. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene eller deres underleverandører, skal pålegges å bevare taushet om forhold som er nevnt ovenfor, også etter fratredelsen.

  12. Kundens bruksrettigheter

  Kunden har en ikke-eksklusiv rett til å benytte eInnsyn etter aksept av disse bruksvilkår, se kapittel 1. Bruksretten er saklig begrenset til formålet med den eInnsyn, de rettigheter som følger av bruksvilkårene og underliggende avtaler, samt god forvaltningsskikk.

  13. Mislighold

  13.1 Reklamasjon

  Hvis en part ikke følger opp plikter og ansvar som følger av Digdirs bruksvilkår for eInnsyn, anses dette som mislighold.

  Den part som mener det foreligger mislighold, skal dersom man ønsker å gjøre misligholdet gjeldende, reklamere skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold.

  13.2 Rett og plikt til retting av mislighold

  Den part som har misligholdt sine plikter etter vilkårene, har rett og plikt til å utbedre forholdet så raskt som praktisk mulig.

  Ved vesentlig mislighold fra kunden kan Digitaliseringsdirektoratet koble kunden fra eInnsyn frem til kunden har dokumentert overfor Digitaliseringsdirektoratet at misligholdet er rettet.

  13.3 Erstatning

  13.3.1 Digitaliseringsdirektoratets erstatningsansvar

  Digdir er ikke ansvarlig for tap som kunden lider på grunn av mislighold eller feil i eInnsyn med mindre dette skyldes vesentlig mislighold, og det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra Digdirs side.

  Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset til kundens direkte tap og oppad begrenset til kr 20 000 per skadetilfelle. Digdirs ansvar for feil begått av leverandører er uansett begrenset til det beløp som Digdir oppnår fra leverandøren som erstatning for kundens tap i hvert enkelt tilfelle.

  13.3.2 Tap som følge av mislighold eller feil hos Digitaliseringsdirektoratets leverandører

  Kundens tap som skyldes mislighold eller feil hos en leverandør som Digitaliseringsdirektoratet har avtale med, vil i henhold til avtale mellom Digdir og leverandøren kunne regnes som direkte tap som utløser krav på erstatning fra leverandøren.

  Leverandørens erstatningsansvar må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Kunden må fremsette sitt krav for Digdir, som vurderer om det er grunnlag for å fremme krav mot leverandøren.

  13.3.3 Avgrensning mot indirekte tap

  Det kan ikke kreves dekning for indirekte tap, med mindre det foreligger forsett.

  14. Endring av bruksvilkårene

  Digdir skal ved endring av disse bruksvilkår fremlegge endringsforslag til behandling i styringsrådet for eInnsyn.

  Kunden kan fremsette forslag om endring av bruksvilkårene skriftlig til Digdir. Dersom Digdir støtter forslaget, skal Digdir fremlegge endringsforslaget til behandling i styringsrådet.

  Digdir skal informere om endringer i bruksvilkårene på samarbeidsportalen.

  15. Avvikling og oppsigelse

  Digdir kan ikke avvikle eInnsyn uten at det foreligger instruks fra et overordnet organ om avvikling av eller overdragelse av forvaltningsansvaret. Avvikling kan skje for eventuelle enkeltkomponenter eller samlet.

  eInnsyn er for statlige kunder en pålagt tjeneste og kan ikke sies opp individuelt. [2]

  16. Tvisteløsning

  Eventuelle konflikter eller uenigheter skal søkes løst gjennom dialog mellom partene.

  Dersom situasjonen ikke blir avklart ved dialog mellom partene innen rimelig tid, skal situasjonen avklares utenrettslig og på alminnelig forvaltningsmessig måte.

  Dersom situasjonen ikke blir avklart ved dialog mellom partene innen rimelig tid og kunden er en selvstendig juridisk person, kan søksmål reises for de alminnelige domstoler. Oslo vedtas som rett verneting.

  [1] Offentlegforskrifta § 6

  [2] Noen statlige virksomheter er unntatt plikten til tilgjengeliggjøring av offentlig elektronisk postjournal, se. offentlegforskrifta § 6.