Kostnadsmodell for digital postkasse

Kunden (avsendervirksomheten) betaler for bruk av tjenesten, basert på antall sendte brev. Kunden dekker selv kostnader for tilpasninger av egne systemer for å ta i bruk digital postkasse.

Brukspris

Meldingsformidlertjenesten

Avsendervirksomhetene dekker brukskost pr forsendelse på kr 0,16 ekskl. mva / kr 0,20 inkl. mva.

Levering og oppbevaring i postkassen

  • Brukspris for postkassene er en transaksjonspris basert på meldingsstørrelse (trappetrinn)
  • Avsendervirksomhetene betaler det som blir faktisk transaksjonspris pr trappetrinn pr avregningsperiode, dvs. den kost Digitaliseringsdirektoratet betaler til begge leverandørene til sammen, etter fradrag av evt. kvantumsrabatt, fordelt på samlet antall meldinger på trappetrinnet
  • Tabellen under viser maksimalpris pr trappetrinn – det er prisen fra den dyreste leverandøren pr trappetrinn som er oppgitt. Med snittpris og kvantumsrabatt vil faktisk pris ligge under dette:

Pris per 01.01.2021

Meldingsstørrelse

Maksimal brukspris ekskl. mva

Maksimal brukspris inkl. mva

Melding 0 - 0,1 MB

0,72

0,90

Melding 0,1 - 0,2 MB

0,86

1,07

Melding 0,2 - 0,3 MB

0,97

1,21

Melding 0,3 - 0,5 MB

1,77

2,21

Melding 0,5 - 1,0 MB

2,00

2,49

Melding 1,0 - 5,0 MB

Leverandør A: 5,75

Leverandør B: 3,49

Leverandør A: 7,19

Leverandør B: 4,36

Melding > 5 MB

Leverandør A:
5,75 + 1,92 ekstra pr MB


Leverandør B: 3,49

Leverandør A:
7,19 +2,02 ekstra pr MB


Leverandør B: 4,36

Utskrift og forsendelse

Utskrift og forsendelse av brev på papir er en tilleggstjeneste til digital postkasse. Tjenesten leveres av Posten Norge AS. Bruk av utskrifts- og forsendelsestjenesten forutsetter at kunden benytter Digitaliseringsdirektoratets løsning for digital postkasse til innbyggere og kan gjøre oppslag i kontakt- og reservasjonsregisteret, se bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere, kapittel 1.

Kunden betaler for tilpasning av egne systemer for å ta i bruk utskrifts- og forsendelsestjenesten. I tillegg betaler kunden pr. brev som går til utskrift og forsendelse.

Prisene kan endres av Digitaliseringsdirektoratet, basert på justering av prisindeks ved hvert årsskifte. Det skal opplyses om prisendringer på samarbeidsportalen, minimum 1 måned før nye priser trer i kraft.

  • Tabellene nedenfor viser maksimalpriser
  • Det beregnes kvantumsrabatt i forhold til samlet volum som benytter utskrifts- og forsendelsestjenesten. Faktisk pris til kunden kan derfor bli noe lavere
  • Prisene i tabellene er inklusive kostnad per brev til meldingsformidlertjenesten (kr 0,16 ekskl. / 0,20 inkl. mva)
  • Porto kommer i tillegg. Porto vil variere med format og samlet innlevert kvantum per dag og blir beregnet i etterkant. Porto beregnes i h.h.t Brings til enhver tid gjeldende standardpriser

Priser vanlig utskrift

Tabellen nedenfor viser utskrift med eget forsideark med navn og adresse til mottaker.

Brevtype – størrelse og farge Grunnpris (konvolutt, meldingsformidler) Pris per ark med trykk på to sider
Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. mva Inkl. mva
Sort/hvitt C5 0,90 1,13 0,45 0,56
Sort/hvitt C4 1,93 2,42 0,45 0,56
Farge C5 1,43 1,79 0,93 1,17
Farge C4 2,46 3,04 0,93 1,17
Forsendelser på over 40 ark er for store til C4 konvolutter og pakkes manuelt i egnet emballasje. Pris per forsendelse 12 15
Mottak og makulering av returpost og melding til kunde 0,31 0,38

Et annet priseksempel:

Brevtype Sort/hvitt Farge
Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. mva Inkl. mva
Brev inntil to sider, C5 konvolutt 1,35 1,69 2,36 2,96
Brev på 8 sider, C5 konvolutt 2,70 3,37 5,15 6,47
Brev på 90 sider, C4 konvolutt 22,18 27,62 44,31 55,69

Tillegg til brukspris

Innlogging via ID-porten

Innbygger skal logge inn i postkassen via ID-porten for å lese post for offentlige avsendere. Samlet innloggingskost til postkassene blir fordelt på avsendervirksomhetene i forhold til antall sendte brev. Innloggingskosten via ID-porten er avhengig av flere faktorer. Kostnad til fordeling for perioden 01.10.20 – 30.09.21 er estimert til kr 0,25 ekskl. mva og kr 0,31 inkl. mva.

Varsel pr. SMS

Avsendervirksomheten kan styre hvordan mottaker skal bli varslet om ny post i postkassen. Varsel pr e-post er kostnadsfritt. Om avsendervirksomheten bestemmer at varsling skal skje pr SMS gjelder følgende priser pr SMS melding:

Priser SMS Ekskl. mva Inkl. mva
Leverandør A 0,36 0,44
Leverandør B 0,44 0,55

Åpningskvittering

Avsendervirksomheten må betale særskilt forcåpningskvittering. Følgende priser gjelder pr kvittering:

Pr. åpningskvittering Ekskl. mva Inkl. mva
Leverandør A 0,13 0,44
Leverandør B 1,65 2,06

Fakturahåndtering

Postkasseleverandørene har ulike løsninger for innbyggers håndtering av faktura. Fordi EHF-formatet er en standard for sending av strukturert informasjon, kan informasjonen brukes videre. Digipost har løsningen Send til nettbank. Innbyggere som er kunde i bank som Digipost har avtale med, kan få sin mottatte faktura sendt til sitt forfallsregister. Dersom innbygger velger å gjøre dette, vil kostnaden for dette falle på kunden. Prisen for send til nettbank er kr 1,39 per transaksjon (inkl. mva).