Hopp til hovudinnhald

Kostnadsmodell for digital postkasse

Kunden betalar for bruk av tenesta, basert på antal sende brev. Kunden dekkar sjølv kostnadar for tilpassingar av eigne system for å ta i bruk digital postkasse.

Brukspris

Formidling av meldingar

Avsendarverksemdene dekkar brukskost pr forsending på kr 0,147 eks. mva. Dette er kostnad knytt til formidling av meldingar via hjørne 2 og 3. Desse vil framgå som transaksjonskostnad hjørne 2 og transaksjonskostnad hjørne 3 i fakturaspesifikasjonen. Kommunar eller andre verksemder som brukar KS Fiks vil kun bli fakturert for transaksjonskostnad hjørne 3 (0,077 eks. mva).

Levering og oppbevaring i postkassa

  • Brukspris for postkassane er ein transaksjonspris basert på meldingsstorleik (trappetrinn)
  • Avsendarverksemdene betalar det som blir faktisk transaksjonspris pr trappetrinn pr avrekningsperiode, dvs. den kost Digitaliseringsdirektoratet betalar til begge leverandørane til saman, etter fradrag av evt. kvantumsrabatt, fordelt på samla antal meldingar på trappetrinnet
  • Tabellen under viser maksimalpris pr trappetrinn – det er prisen frå den dyraste leverandøren pr trappetrinn som er oppgitt. Med snittpris og kvantumsrabatt vil faktisk pris ligge under dette:

Pris per 01.01.2024

MeldingsstørrelseMaksimal brukspris ekskl. mvaMaksimal brukspris inkl. mva
Melding 0 - 0,1 MB0,690,86
Melding 0,1 - 0,2 MB0,94 1,18
Melding 0,2 - 0,3 MB1,071,33
Melding 0,3 - 0,5 MB1,952,43
Melding 0,5 - 1,0 MB2,202,75
Melding 1,0 - 5,0 MB

Leverandør A: 5,75

Leverandør B: 3,96

Leverandør A: 7,19

Leverandør B: 4,94

Melding > 5 MB

Leverandør A:
5,75 + 1,92 ekstra pr MB


Leverandør B: 3,95

Leverandør A:
7,19 +2,02 ekstra pr MB


Leverandør B: 4,94

Utskrifts- og forsendelsestjenesten

Utskrifts- og forsendelse av brev er ei tilleggsteneste til digital postkasse. Bruk av tenesta forutset at kunden brukar Digitaliseringsdirektoratet si løysing for digital postkasse. Under finn de pristabellar og eksempel.

VarerPris inkl. mva
Arkpris0,07
Konvolutt C50,28*
Konvolutt C40,78*
Konvolutt manuell pakking (mer enn 50 stk)0,48

* Det har vore ei prisauke på 8 øre på C5 konvolutter, og nedgang på C4 fra 0,80 til 0,78.

Printing Pris inkl. mva
A4 trykk0,07
Konvoluttering Pris inkl. mva
Per brev C50,06
Per ekstra A4 ark C50,03
Per vedlegg C50,03
Per brev C40,32
Per ekstra A4 ark C40,04
Per vedlegg C40,05
Manuell pakking Pris inkl. mva
Per pakke41,25
Per ekstra A4 ark0,003
Eksempel på pris
Arkpris 0,07Konvolutt C5 0,28A4 trykk 0,07Konvoluttering 0,06Pris 0,40*

* I tillegg kjem porto etter gjeldande portosatsar fra Posten Norge.

Tillegg til brukspris

Innlogging via ID-porten

Innbyggar skal logge inn i postkassa via ID-porten for å lese post for offentlege avsendarar. Samla innloggingskost til postkassane blir fordelt på avsendarverksemdene i forhold til antal sende brev. Innloggingskosten via ID-porten er avhengig av fleire faktorar. Kostnad til fordeling for perioden 01.10.23 – 30.09.24 er estimert til kr 0,38 ekskl. mva. per innlogging.

Varsel pr. SMS

Avsendarverksemda kan styre korleis mottakar skal bli varsla om ny post i postkassa. Varsel pr e-post er kostnadsfritt. Om avsendarverksemda besluttar at varsling skal skje pr SMS gjeld føljande prisar pr SMS melding:

Priser SMSEkskl. mvaInkl. mva
Leverandør A 0,36 0,44
Leverandør B0,500,63

Åpningskvittering

Avsendarverksemda må betale særskilt for åpningskvittering. Føljande prisar gjelder pr kvittering:

Pr. åpningskvitteringEkskl. mvaInkl. mva
Leverandør A0,130,44
Leverandør B1,872,34

Fakturahåndtering

Postkasseleverandørane har ulike løysingar for innbyggar si handtering av faktura. Fordi EHF-formatet er ein standard for sending av strukturert informasjon, kan informasjonen brukast vidare. Digipost har løysinga Send til nettbank. Innbyggarar som er kunde i bank som Digipost har avtale med, kan få sin mottatte faktura sendt til sitt forfallsregister. Dersom innbyggar vel å gjere dette, vil kostnaden for dette falle på kunden. Prisen for send til nettbank er kr 1,39 per transaksjon (inkl. mva).