Mandat for styringsrådet for Digdirs digitale fellesløsninger

Versjon 1.3 oppdatert 19. februar 2020.

På denne siden

  1. Bakgrunn

  Regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne» slår fast at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som hovedregel skal være digital, og fremtidens digitale tjenester etableres på en felles plattform.

  Den felles plattformen er en digital infrastruktur som består av noen felleskomponenter som ulike deler av forvaltningen trenger, slik som ID-porten, komponentene i Altinn, digital postkasse og offentlige registre som understøtter den digitale forvaltningen.

  Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) forvalter ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret, eSignering, eFormidling, maskinporten og digital postkasse til innbyggere. Dette er felleskomponenter som skal utvikle seg i takt med offentlig sektors behov for nye tjenester og den teknologiske utviklingen, innenfor de rammer som er besluttet av politiske myndigheter.

  For å sikre at de digitale fellesløsningene utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors behov, vil Digdir benytte styringsrådet til samarbeid og dialog med sentrale virksomheter.

  2. Formål

  Styringsrådet er et rådgivende organ for Digdir og skal særlig behandle viktige saker for tjenesteeiere/avsendervirksomheter knyttet til:

  • forvaltning, drift og videreutvikling av fellesløsningene
  • etablering, samt forvaltning, drift og videreutvikling av digital postkasse
  • etablering av nye nasjonale fellesløsninger (ev felleskomponenter) når Digdir blir bedt om dette, samt forvaltning, drift og videreutvikling av disse

  Eksempel på viktige saker som bør behandles i styringsrådet kan være:

  • endring av hvilke e-ID-er som kan benyttes i ID-porten
  • anskaffelse og senere endring av postkassetjenester for sikker digital post
  • utvikling av ny funksjonalitet i løsningene, herunder prioriteringsspørsmål
  • endringer av avtalene med tjenesteeiere/avsendere eller leverandører
  • finansierings- og fordelingsmodeller
  • produktstrategier for nasjonale fellesløsninger som ivaretas av Digdir

  Anbefalingene fra styringsrådet er viktige for Digdirs beslutninger og råd til politiske myndigheter knyttet til utvikling, forvaltning og videreutvikling av felleskomponenter og løsninger.

  Styringsrådet skal bidra til en forankring av anbefalinger og beslutninger i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere, samt bidra til at løsningene blir tatt i bred bruk.

  3. Medlemmer og roller

  Digdir peker ut deltakere til styringsrådet. Rådet skal ha 8-10 medlemmer. Deltakerne skal utgjøre et representativt utvalg av ulike typer tjenesteeiere, men de 4 største tjenesteeierne i ID-porten og de 4 største avsendervirksomhetene for sikker digital postkasse skal være representert. Funksjonstiden er normalt 2 år.

  Styringsrådets medlemmer skal representere egen virksomhets interesser, samtidig som de bidrar til helhetstenkning i forvaltningen av de digitale fellesløsningene. KS representer kommunesektoren her.

  4. Møter

  Styringsrådet skal møtes normalt 4 ganger i året. Deltakerne dekker sine egne kostnader forbundet med deltakelsen.

  Digdir leder møtene i styringsrådet, innkaller til møte og fører referater. Sakspapirer skal normalt sendes ut minst en uke før møtet. Møteinnkallinger og -referater gjøres tilgjengelig på samarbeidsportalen.

  5. Særskilte styringsgrupper

  Ved behov kan Digdir opprette særskilte styringsgrupper for utviklingsprosjekter for Digdirs digitale fellesløsninger, eksempelvis knyttet til utvikling i samarbeid med noen tjenesteeiere. Slike styringsgrupper skal ha egne mandater og rapportere til styringsrådet.

  6. Skate

  Skate skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggerne, næringslivet og forvaltningen. Saker som er behandlet i styringsrådet vil kunne bringes inn for Skate eller andre koordinerende utvalg. For prinsipielle spørsmål som berører andre felleskomponenter, vil Digdir som regel sørge for etterfølgende behandling i Skate.