Hopp til hovedinnhold

Mandat for Styringsrådet

Versjon 1.4 oppdatert 1. desember 2021.

  Se Styringsrådets medlemmer

  1. Bakgrunn

  Stat, kommune og ulike sektorer i fellesskap bør utvikle, drifte og forvalte sektorovergripende fellesløsninger for å dekke like behov. Sektorene må samarbeide om å lage helhetlige brukerrettede løsninger der enkelttjenester settes sammen i tjenestekjeder tilpasset brukernes behov. Dette følges opp i digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor (2019), med økt samhandling for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester i et Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.

  Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering i offentlig sektor. Arbeidet med digitalisering i offentlig sektor skal skje i et godt samspill mellom stat og kommune. Digdir forvalter flere av de fellesløsningene som er del av Felles økosystem. For å sikre at disse utvikles i tråd med offentlig sektors behov, og for å sikre en samordnet modell for felles styring, organisering og finansiering av fellesløsningene, vil Digdir benytte styringsrådet til forpliktende samarbeid og dialog.

  2. Formål

  Styringsrådet er et rådgivende organ som bistår Digdir i styringen av de fellesløsninger som Digdir har ansvar for.

  Digdirs drift, forvaltning og videreutvikling av fellesløsningene skal være brukerdrevet. Dette krever at tjenesteeiernes brukermedvirkning er reell og at tjenesteeierne deltar i fastsettelsen av retningslinjer for drift, forvaltning, og videreutvikling av fellesløsningene. Gjennom medvirkning og forpliktende samarbeid skal styringsrådet bistå Digdir i forvaltningen av fellesløsningene innenfor de strategiske og finansielle rammer som er gitt av Digdirs eierdepartement. Anbefalingene fra styringsrådet er viktige for Digdirs beslutninger og råd til departement.

  Representantene i styringsrådet skal også bidra til forankring av anbefalinger og beslutninger i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere, samt bidra til at løsningene blir tatt i bred bruk.

  3. Oppgaver

  Styringsrådet skal behandle viktige saker for tjenesteeiere (aktører som bruker fellesløsningene i sin tjenesteproduksjon) og andre brukere av fellesløsningene.

  Følgende fellesløsninger inngår per september 2021 i styringsrådets mandat.

  Produkter for Styringsrådet

  Styringsrådet skal blant annet behandle følgende saker:

  • Ha et helhetlig brukerperspektiv og påse at Digdirs samlede produktportefølje/fellesløsninger fungerer godt sammen, herunder anbefale utfasing av produkter

  • Prioritere behov og videreutvikling av produktene

  • Behandle produktstrategier for å sikre forutsigbarhet

  • Behandle planer, budsjetter og økonomiske rammer for produktene og behandle endringer i styrings- og finansieringsmodell

  • Vurdere og prioritere tjenesteeierfinansiert utvikling

  I tillegg skal styringsrådet være informert om status og utvikling av handlingsplan for regjeringens digitaliseringsstrategi og Felles økosystem. Styringsrådet skal konsulteres om tiltak som innebærer nyutvikling og større endringer som ligger utenfor forvalters ordinære budsjettrammer.

  Styringsrådet kan delegere oppgaver til produktråd, se mandatets punkt 7.

  4. Styringsrådets sammensetning

  Styringsrådet består av 12 – 14 medlemmer. Digdir utpeker medlemmer basert på følgende retningslinjer:

  • Virksomheter som forvalter nasjonale felleskomponenter er faste medlemmer av Styringsrådet.

  • En representant fra KS er fast medlem av styringsrådet.

  • De fire største øvrige tjenesteeierne, basert på betaling for bruk av fellesløsningene, skal være representert.

  • I tillegg skal Styringsrådet bestå av representanter fra et rullerende utvalg av tjenesteeiere i offentlig sektor, som inkluderer middels store og små tjenesteeiere. Minst to av disse tjenesteeierrepresentantene er kommuner.

  Rullering av medlemmer skal skje i 3-års perioder. Digdir vurderer og beslutter ny sammensetning etter dialog med styringsrådet.

  Medlemmene skal normalt være på avdelingsdirektørnivå eller tilsvarende. Medlemmene kan unntaksvis stille med stedfortreder i møtene. Virksomhetene peker ut medlemmer med nødvendige fullmakter til å representere virksomheten samt fremme samlet behov for sin virksomhet.

  5. Omgivelser

  Digdirs eierdepartementet har anledning til å delta som observatør i styringsrådets møter.

  Forholdet mellom styringsrådet og Skate beskrives i eget dokument som er vedlagt dette mandatet. Ved behov skal dokumentet oppdateres.

  6. Arbeidsform

  Styringsrådet skal ha fire ordinære møter i året. I tillegg kommer eventuelle fagdager og ekstramøter. Deltakerne dekker egne kostnader forbundet med deltakelsen.

  Møtene ledes av Digdirs direktør. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Digdir, som innkaller til møte og fører referater. Sakspapirer skal normalt sendes ut minst en uke før møtet. Medlemmene skal ha tilstrekkelig tid til forankring i egen virksomhet før møtene. Digdir tilgjengeliggjør referat fra møtene for alle tjenesteeiere.

  Det skal utvikles en årsplan for når saker skal behandles i styringsrådet. Her vil typisk prioritering av behov, budsjettrammer, videreutvikling og produktstrategier for produktene behandles.

  7. Produktråd

  Ved behov kan styringsrådet og Digdir opprette produktråd for Digdirs produkter eller grupper av produkter. Produktrådene kan være permanente eller for en periode. Produktrådene skal ha mandater godkjent av styringsrådet og rapporterer til styringsrådet.