Tverretatleg samarbeid gir læring for vidare kunnskapsdeling

Den regulatoriske sandkassen med Tolletaten og Arkivverket har hatt to gode fagdagar på Leikanger.

24. jun 2022
Den regulatoriske sandkassen med Tolletaten og Arkivverket samlet til fagdagar på Leikanger
Den regulatoriske sandkassen med Tolletaten og Arkivverket samlet til fagdagar på Leikanger

I prosjektperioden har vi hatt digitale og fysiske workshop og det var heilt naturleg å ha den siste fysiske samlinga på Leikanger med flott tur i Henjabakkane og middag på Henjatunet.

Fokusområde i prosjektet

I prosjektet har vi utforska grenseflatene mellom Felles datakatalog og eInnsyn og mogleg løysing for å gi innsyn i strukturerte datasett. Vi har sett på effektiv dataforvalting for god deling for ei meir brukarvennleg sluttbrukarteneste for offentlegheit.

Problemstillingane har vore:

  • Kor mykje av dagens journalførings- og Noarkregime kan vi ivareta utanfor saksarkivsystemet og kva gevinstar kan dette gi i forvaltning av informasjon?
  • Kva krav må ein ha til nye løysingar for å få til ivaretaking av arkivfaglege omsyn, dersom ein tek utgangspunkt i Felles datakatalog og DCAT-AP:NO?

Prosjektet er no inne i sluttfasen og det vil kome ein utfyllande sluttrapport til hausten.