Ny transportinfrastruktur for digital postkasse

Dagens avtale om bruk av meldingsformidler for å sende til digital postkasse utløper ved utgangen av mars 2022. Fremfor å anskaffe ny meldingsformidler innføres i stedet en ny transportinfrastruktur basert på overordnede nasjonale strategier i EU og Norge.

Hvorfor ny transportinfrastruktur?

Det er flere grunner til å innføre ny transportinfrastruktur. For det første er det ønskelig at en ny infrastruktur skal kunne støtte flere typer forsendelser. Eksisterende meldingsformidler støtter kun forsendelser til innbyggere. Ny infrastruktur er også tenkt å kunne støtte forsendelser fra det offentlige til andre virksomheter (offentlige, kommunale og private). I tillegg ønsker en å fjerne monopolsituasjonen som bruk av eksisterende meldingsformidler innebærer, og åpne for at markedet kan tilby tjenester for meldingsformidling. Dette løses ved å innføre en 4-hjørnersmodell basert på Peppol. Arkitekturen og tankegangen er basert på CEF eDelivery og den nasjonale strategien for eMelding.

Innføring og overgang

Innføring av ny transportinfrastruktur vil nødvendigvis få konsekvenser for alle som sender til digital postkasse. Digitaliseringsdirektoratet har derfor etablert et prosjekt for å ivareta alle avsendervirksomheter og sørge for en ryddig og oversiktlig overgang til ny transportinfrastruktur.

Overgangen kan gjøres på ulike måter, og vil også kunne variere ut fra hvilke fagsystemer dere som avsendere benytter. Digitaliseringsdirektoratet samarbeider med leverandørene av fagsystemer som kan sende til digital postkasse, og har utarbeidet en plan for hvordan og når kundene kan gå over til ny arkitektur.

For mange virksomheter kan bruk av eFormidling være en forutsetning for å komme i mål. Da ved at integrasjonspunkt-programvaren blir installert hos avsender, og at denne benyttes for å sende til digital postkasse via ny transportinfrastruktur.

Mange offentlige virksomheter har allerede tatt i bruk eFormidling og trenger bare å oppgradere integrasjonspunktet sitt. Versjonen som skal sende til ny transportinfrastruktur slippes i januar, og når den slippes vil alle som skal bruke denne versjonen få beskjed.

Aksesspunkt

I ny transportinfrastruktur formidles meldinger fra avsenders fagsystem frem til mottaker som før, men nå via et aksesspunkt. Aksesspunkter for bruk innen Peppol eGovernment kan kun leveres av en godkjent Peppol Service Provider. Offentlige avsendere gjør avtale med en service provider som skal formidle meldinger på deres vegne. Mottakertjenestene (altså postkasseleverandører og utskriftsleverandør) gjør også avtale med en service provider. Aksesspunktene utveksler så meldinger og kvitteringer i henhold til Peppol rammeverket på vegne av sine kunder.

For å gjøre det enklest mulig virksomhetene har Digdir allerede inngått avtale med en aksesspunktleverandør/service provider på vegne av alle offentlige virksomheter. Det betyr at virksomheter kan bruke denne avtalen og slippe å inngå egen aksesspunktavtale. Likevel står en fritt til å avtale med andre service providere om en vil, eller eventuelt å opptre som service provider selv og håndtere et eget Peppol-sertifsert aksesspunkt. Dette gjør at vi får en åpnere transportinfrastruktur der det er mulig å bytte ut deler av infrastrukturen, konkurrere om meldingsformidlingen, eller selv ta en rolle og være en del av den.

fire hjørners modell - digital postkasse

Presisering

Det er viktig å presisere at avsendere som i dag benytter ulike fagsystemer for å sende til postkassene, vil inngå i en planlagt overgang styrt av leverandørene av fagsystemene i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Fagsystemleverandørene tilpasser sine løsninger til den nye infrastrukturen, slik at kundene kan jobbe som før og være trygg på at DPI-meldinger blir trygt levert til mottaker som alltid. Alle virksomheter vil også motta tilpasset og konkret informasjon om eventuelle gjøremål i forbindelse med overgangen, samt dato for overgang. Et fåtall av virksomheter har en egenprodusert løsning for å sende til postkassene. Digitaliseringsdirektoratet vil kontakte disse og informere om hvilke muligheter som finnes for overgang til ny transportinfrastruktur.

OBS! Grunnet forsinkelser i prosjektet er det besluttet å forlenge avtalen om bruk av meldingsformidler til utgangen av mars 2022. Opprinnelig utløpsdato var ved utgangen av 2021. Det vil si at avsendere kan sende på eksisterende infrastruktur til og med 31. mars 2022

Milepæler

Her er en oversikt over viktige milepæler i forbindelse med innføring av ny transportinfrastruktur:

Tidspunkt Aktivitet
Juni 2021 Informasjon til avsender
Juli 2021 Forvaltning etablert - plan for utrulling klar
Desember 2021 Arkitektur etablert
Januar 2022 Klar til bruk - påkobling av virksomheter
31.mars 2022 Alle virksomheter MÅ være over på ny infrastruktur
31.mars 2022 End-of-life for eksisterende meldingsformidler

Kontakt oss for spørsmål

Servicedesk

Telefon: 957 36 103