Ny transportinfrastruktur for digital postkasse

Dagens avtale om bruk av meldingsformidler for å sende til digital postkasse utløper i desember 2021. Fremfor å anskaffe ny meldingsformidler innføres i stedet en ny transportinfrastruktur basert på overordnede nasjonale strategier i EU og Norge.

Det er flere grunner til å innføre ny transportinfrastruktur. For det første er det ønskelig at en ny infrastruktur skal kunne støtte flere typer forsendelser. Eksisterende meldingsformidler støtter kun forsendelser til innbyggere. Ny infrastruktur er også tenkt å kunne støtte forsendelser fra det offentlige til andre virksomheter (offentlige, kommunale og private). I tillegg ønsker en å fjerne monopolsituasjonen som bruk av eksisterende meldingsformidler innebærer, og åpne for at markedet kan tilby tjenester for meldingsformidling. Dette ønskes løst ved å innføre en 4-hjørnersmodell basert på PEPPOL. Arkitekturen og tankegangen er basert på CEF eDelivery og den nasjonale strategien for eMelding.

Innføring og overgang

Innføring av ny transportinfrastruktur vil nødvendigvis få konsekvenser for alle som sender til digital postkasse. Digitaliseringsdirektoratet har derfor etablert et prosjekt for å ivareta alle avsendervirksomheter og sørge for en ryddig og oversiktlig overgang til ny transportinfrastruktur.

Overgangen kan gjøres på ulike måter, og vil også kunne variere ut fra hvilke fagsystemer dere som avsendere benytter. Digitaliseringsdirektoratet er i dialog med leverandørene av fagsystemer som kan sende til digital postkasse, og vil i samarbeid med disse lage en plan for hvordan og når kundene kan gå over til ny arkitektur.

For mange virksomheter kan bruk av eFormidling være en forutsetning for å komme i mål. Da ved at integrasjonspunkt-programvaren blir installert hos avsender, og at denne benyttes for å sende til digital postkasse via ny transportinfrastruktur.

Tekniske og praktiske detaljer presenteres i samarbeidsportalen etter hvert, og vil også bli distribuert ut til alle avsendere.

Presisering

Det er viktig å presisere at avsendere som i dag benytter ulike fagsystemer for å sende til postkassene, vil inngå i en planlagt overgang styrt av leverandørene av fagsystemene i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Det betyr at de aller fleste vil bli presentert for ulike løsningsalternativer fra sine leverandører. Et fåtall av virksomheter har en egenprodusert løsning for å sende til postkassene. Digitaliseringsdirektoratet vil kontakte disse og informere om hvilke muligheter som finnes for overgang til ny transportinfrastruktur.

Spørsmål

Har dere spørsmål relatert til kommende transportinfrastruktur for sending til digital postkasse kan dere sende en henvendelse til servicedesk@digdir.no.

Milepæler

Her er en oversikt over viktige milepæler i forbindelse med innføring av ny transportinfrastruktur:

Pågår Kartlegging, anskaffelser, etablering og dokumentasjon
Juni 2021 Informasjon til avsender
Juni/Juli 2021 Forvaltning etablert - plan for utrulling klar
August/September 2021 Arkitektur etablert
September 2021 Klar til bruk - påkobling av virksomheter
November 2021 Alle virksomheter over på ny infrastruktur
Desember 2021 End-of-life for eksisterende meldingsformidler

Kontakt oss for spørsmål