Hopp til hovedinnhold

Ny transportinfrastruktur for digital postkasse

Avtalen om meldingsformidler utløp, og i stedet for å anskaffe ny ble det innført en transportstruktur basert på overordnede nasjonale strategier i EU og Norge. Alle kunder av Digital postkasse er nå over på ny transportinfrastruktur.

  Hvorfor byttes transportinfrastruktur?

  Det er flere grunner til å bytte transportinfrastruktur. For det første er det ønskelig at en infrastruktur skal kunne støtte flere typer forsendelser. Eksisterende meldingsformidler støtter kun forsendelser til innbyggere. Kommende infrastruktur er også tenkt å kunne støtte forsendelser fra det offentlige til andre virksomheter (offentlige, kommunale og private). I tillegg ønsker en å fjerne monopolsituasjonen som bruk av eksisterende meldingsformidler innebærer, og åpne for at markedet kan tilby tjenester for meldingsformidling. Dette løses ved å innføre en 4-hjørnersmodell basert på Peppol. Arkitekturen og tankegangen er basert på CEF eDelivery og den nasjonale strategien for eMelding.

  Innføring og overgang

  Byttet av transportinfrastruktur vil nødvendigvis få konsekvenser for alle som sender til digital postkasse. Digitaliseringsdirektoratet har derfor etablert et prosjekt for å ivareta alle avsendervirksomheter og sørge for en ryddig og oversiktlig overgang til kommende transportinfrastruktur.

  Overgangen kan gjøres på ulike måter, og vil også kunne variere ut fra hvilke fagsystemer dere som avsendere benytter. Digitaliseringsdirektoratet samarbeider med leverandørene av fagsystemer som kan sende til digital postkasse, og har utarbeidet en plan for hvordan og når kundene kan bytte transportarkitektur.

  For mange virksomheter kan bruk av eFormidling være en forutsetning for å komme i mål. Da ved at integrasjonspunkt-programvaren blir installert hos avsender, og at denne benyttes for å sende til digital postkasse via kommende transportinfrastruktur.

  Mange offentlige virksomheter har allerede tatt i bruk eFormidling og trenger bare å oppgradere integrasjonspunktet sitt. Versjonen som bruker kommende transportinfrastruktur er alt sluppet, og alle som må oppdatere til denne versjonen vil få beskjed når dette er aktuelt.

  Det er også mulig å sende via kommende infrastruktur uten bruk av eFormidling. For de som ønsker å lage sin egen integrasjon og bygge meldinger selv kan en gå rett mot API'et til aksesspunktleverandør.

  I forbindelse med innføring av transportinfrastruktur for DPI-meldinger er det også gjennomført ROS av fire-hjørners-modellen og innføring av aksesspunkter, som erstatter meldingsformidleren. Oppdatert ROS er tilgjengelig her.

  Teknisk dokumentasjon og integrasjonsalternativer ligger på docs.digdir.no

  Aksesspunkt

  I ny transportinfrastruktur formidles meldinger fra avsenders fagsystem frem til mottaker som før, men nå via et aksesspunkt. Aksesspunkter for bruk innen Peppol eGovernment kan kun leveres av en godkjent Peppol Service Provider. Offentlige avsendere gjør avtale med en service provider som skal formidle meldinger på deres vegne. Mottakertjenestene (altså postkasseleverandører og utskriftsleverandør) gjør også avtale med en service provider. Aksesspunktene utveksler så meldinger og kvitteringer i henhold til Peppol rammeverket på vegne av sine kunder.

  For å gjøre det enklest mulig virksomhetene har Digdir allerede inngått avtale med en aksesspunktleverandør/service provider på vegne av alle offentlige virksomheter. Det betyr at virksomheter kan bruke denne avtalen og slippe å inngå egen aksesspunktavtale. Likevel står en fritt til å avtale med andre service providere om en vil, eller eventuelt å opptre som service provider selv og håndtere et eget Peppol-sertifsert aksesspunkt. Dette gjør at vi får en åpnere transportinfrastruktur der det er mulig å bytte ut deler av infrastrukturen, konkurrere om meldingsformidlingen, eller selv ta en rolle og være en del av den.

  fire hjørners modell - digital postkasse

  Presisering

  Det er viktig å presisere at avsendere som i dag benytter ulike fagsystemer for å sende til postkassene, vil inngå i en planlagt overgang styrt av leverandørene av fagsystemene i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Fagsystemleverandørene tilpasser sine løsninger til den nye infrastrukturen, slik at kundene kan jobbe som før og være trygg på at DPI-meldinger blir trygt levert til mottaker som alltid. Alle virksomheter vil også motta tilpasset og konkret informasjon om eventuelle gjøremål i forbindelse med overgangen, samt dato for overgang. Et fåtall av virksomheter har en egenprodusert løsning for å sende til postkassene. Digitaliseringsdirektoratet vil kontakte disse og informere om hvilke muligheter som finnes for overgang til ny transportinfrastruktur.

  Status for overgang/flytting til ny infrastruktur

  Transportinfrastrukturen er nå i bruk i produksjon, og de aller fleste virksomhetene er over på ny løsning, og den største delen av trafikken går via ny løsning.

  Den gamle løsningen som baserer seg på Meldingsformidler, har nå fått en endelig sluttdato. 31. mai 2023 skrus den av, og det vil fra 1. juni 2023 kun være mulig å sende DPI via den nye, PEPPOL-baserte infrastrukturen.

  Milepæler

  Her er en oversikt over viktige milepæler i forbindelse med innføring av ny transportinfrastruktur:

  Tidspunkt Aktivitet
  Juni 2021 Informasjon til avsender
  Juli 2021 Forvaltning etablert - plan for utrulling klar
  Januar 2022 Arkitektur etablert
  April 2022 Klar til bruk - påkobling av virksomheter
  31.desember 2022 Alle virksomheter skal være over på ny infrastruktur før året er omme

  Kontakt oss for spørsmål

  Servicedesk