Oppsummering fra styringsrådet, 1. kvartal

Årets første møte i styringsrådet for Digdirs fellesløsninger ble holdt 18. mars. Styringsrådet er et rådgivende organ for Digdir og behandler særlig viktige saker for kundene knyttet til fellesløsningene.

31. Mar 2021
Illustrasjon 46

Saksliste

 1. Status drift og forvaltning av fellesløsningene v/ Nina Munthe Olsen
 2. Oppsummering hendelse ID-porten 1. oktober 2020 v/ Jørn Stenehjem og Nina Munthe Olsen
 3. Markedsplan for 2021 v/Mari Forberg Jøndahl
 4. Pågående anskaffelser
 5. Styring og finansiering av fellesløsningene v/ Knut Bjørgaas og Helge Bang
 6. Orienteringssaker
  a. eID-strategi v/Tor Alvik
  b. Status Digitaliseringsdirektoratet v/Torgeir Strypet

Oppsummering fra møtet

1. Status drift og forvaltning av fellesløsningene

Det har vært en kraftig vekst i bruk av fellesløsningene i 2020, i tillegg ble MinID passport utviklet i rekordfart. I snitt har tilgjengeligheten for fellesløsningene vært 99,92%.

Digital postkasse, eFormidling og eSignering har sterk vekst. Maskinporten er fortsatt en ung løsning, med Skatt, KS og Lånekassen som største tilbydere. Vi har mange konsumenter, og arbeider med å øke antall tilbydere. ELMA ble presentert for Styringsrådet for første gang. Registeret har vært en nøkkel for suksess innen eHandel (EHF).

Oppsummert har vi en betydelig økning i bruk av fellesløsningene, denne trenden forsterker seg per februar 2021. Samtidig har antallet alvorlige og kritiske hendelser gått ned. Vi er fornøyd med stor vekst i bruk og utbredelse. Samtidig blir løsningene mer kritiske, dette setter større krav til oppetid og effektiv forvaltning.

2. Oppsummering hendelse ID-porten 1. oktober 2020

Saken er en oppfølging av sak presentert i styringsrådet i desember. Vi har hatt et godt samarbeid med Datatilsynet og involverte virksomheter, og KMD har gitt gode tilbakemeldinger på håndteringen.

Umiddelbare tiltak ble innført, blant annet stans av all kodeoppdatering, gjennomgang av rutiner og prosedyrer.

Konsulentselskapet Mnemonic har evaluert hendelsen og levert rapport, de vurderer etablerte tiltak som effektive og trygge. Prosjekt er etablert for å følge opp definerte forbedringsområder. Parallelt har Digdir en pågående anskaffelse for etablering av ny systemarkitekttur, her er sikkerhets- og risikoarbeid helt sentralt. Viktigst: ID-porten som den er i dag vurderes som trygg.

3. Markedsplan for 2021

Med over 1000 kunder i offentlig sektor, er det viktig å nå ut med budskapet om fellesløsningene. Vi når ut til stadig flere via digitale flater, og jobber med å videreutvikle egne digitale kanaler.

Samarbeidsportalen er sentral informasjonsbase for all vår kommunikasjon. Her finnes også lenke til egne webinarer og konferanser. Vi ønsker å dele gode brukerhistorier som inspirerer og deler erfaringer. Eksempelvis pågår et arbeid med Maskinporten, med mål om å skape god forståelse av kundeverdien. Vi har også etablert samarbeid med de mest sentrale leverandørene for å bedre nå ut til markedet.

Vi har fått laget korte produktfilmer for å løfte fram verdibudskapet per fellesløsning på en enkel måte. Brukerrådet 2021 blir digitalt 27.-28. september og er under planlegging. Styringsrådet ble utfordret til å komme med innspill til tema de er opptatt av, eller gode brukerhistorier som kan deles.

Utbredelse av eInnsyn i kommunal sektor prioriteres, her er flere aktiviteter planlagt for 2021.

Internt har vi startet et prosjekt for å arbeide og framstå mer helhetlig i markedsarbeidet. Dette vil ha stor nytteverdi for kundene. Vi ønsker at vårt arbeid skal bidra til utbredelse av våre og andre tjenester i Digdir.

4. Pågående anskaffelser

eID-anskaffelsen

Tilbudene er åpnet, og vi er i gang med evaluering. Avtalene har oppstart i slutten av november. Kravene sikrer at vi fremover har leverandører som er robuste og rigget for fremtiden. Noen krav gjelder ved oppstart, andre trer i kraft lengre ut i avtalen.

Ny driftsavtale

I forbindelse med ny systemarkitektur ID-porten inngår vi ny avtale med en drifts- og kompetansepartner. Schrems II dommen har gjort arbeidet mer komplekst, og tidspunkt for å inngå avtale er noe forsinket. Vi bruker intern kompetanse og innhenter innsiktsarbeid fra leverandørmarkedet.

Schrems II dom

Med Schrems II har viktigheten av å enkelt kunne flytte personopplysninger effektivt mellom ulike infrastrukturer blitt aktualisert. Det er fortsatt tvilsomt om vi kan bruke Azure og Google, såkalte hyperscalere. Det pågår arbeid i EU kommisjonen og amerikanske motparter, for å finne gode løsninger på et politisk problem. Norsk offentlig sektor har per nå ingen klare føringer. Noen etater avventer produksjonssetting der det er et akseptabelt alternativ. Det er et komplekst problemområde, og vi håper det skal finnes gode løsninger i hyperscaler, eller alternative løsninger.

5. Styring og finansiering av fellesløsningene

Viktige milepæler er nådd. Rapporten ble overlevert til KMD i november, og vi har dialog om veien videre. Det gjenstår en del spørsmål som må avklares, før endelig valg av finansieringsmodell. Problemstillingene er beskrevet i rapporten, en av de er avklaring av om tjenestene er MVA-pliktige. Juridisk utredning bestilles. Håndtering av mer- eller mindreforbruk må avklares. Privat sektors bruk av løsningene blir stadig større. Det offentlige tar kostnadene i dag, dette er ikke bærekraftig.

Styringsmodell

Forslaget er å etablere ett felles styringsråd, med et mandat som sikrer god representativitet og stor grad av tjenesteeiermedvirkning. Vi åpner for underliggende produktråd, som er permanente eller midlertidige, disse er mer operative.

Jobben fram til sommeren er delt i fire deler;

 1. Mandat og sammensetning Styringsråd
 2. Rolleavklaring mellom Styringsråd og SKATE
 3. Avklare Digdir's rolle som premissgiver og leverandør
 4. Årshjul.

6. Orienteringssaker

a. eID-strategi

Kort gjennomgang av overordna status for arbeidet. Oppdatering av bakgrunn, overordnede mål, føringer av status i arbeidet med å utrede behovet for offentlige løsninger for eID.

Det kan komme tilleggsoppdrag knyttet til kartlegging av behov på tvers av offentlig sektor. En mer detaljert status kommer.

b. Status Digitaliseringsdirektoratet

På premissgiversiden har DigDir ved Knut Bjørgaas ansvar for å følge opp implementering av regjeringens digitaliseringsstrategi. Sammenhengende tjenester har fått større fokus, og ses i sammenheng med både innovasjon og SMB markedet. Et tett samarbeid mellom Altinn og FDF sine løsninger på produkt- og markedsnivå er etablert, vi jobber med felles markedstilnærming for å nevne noen pågående prosesser. Strategi- og OU-prosess er nå i rute, etter noe forsinkelser relatert til pandemien.

Over påske settes en mindre OU prosess i gang for å finne hvordan vi kan optimalisere ressursbruk og samspille på beste måte både internt og med omgivelsene.

Avdelingsdirektør for Digitale fellesløsninger, Torgeir Strypet, orienterte om at han trapper ned fra 1.april og at Frode Danielsen blir konstituert avdelingsleder.

Kontakt