Hopp til hovudinnhald

ID-porten

Her finn du informasjon om endringar og kva kundar som brukar ID-porten må gjere i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Den nye arkitekturen vil vere basert på Kubernetes-platform der vi trekk inn SaaS-tenester der det er hensiktsmessig. “Hjartet” i den nye løysinga vil vere basert på ein moderne Oauth2/OIDC-autorisasjonsserver frå Connect2Id.

Endringar

  • Høve til innlogging utan single sign-on (SSO)
  • Strengare krav til sikkerheit
TESTMILJØ
VER1 miljøet vert skrudd av15.06.2023
PRØVEDRIFTDato

Den nye OIDC-issueren er gjennom-testa og settast i produksjon, klar for reelle tenester. Driftsplatforma vil vere godkjent for 24/7-drift, og informasjonssikkerheit vil vere på plass, på lik linje med dagens løysing.

I denne fasen kan det oppstå mindre “innkøyringsproblem” medan vi bygger hands-on-erfaring med den nye løysinga. For at prøvedrifta skal bli vellykka, er vi derfor heilt avhengige av at eit tilstrekkeleg antal kundetenester tar løysinga i bruk tidleg.

Nye integrasjonar vil bli pålagde å bruke ny løysing, men vi ynskjer og at mange eksisterande integrasjonar flyttast.

14.03.23
ORDINÆR DRIFTDato
Den nye OIDC løysninga har no nødvendig funksjonalitet på plass. Migreringsperioden er i gang, og alle OIDC-integrasjonar må flyttast innan utgangen av november. Kundar som er avhengige av SSO med andre, må koordinere migrering seg imellom (Eksempel: dei som har SSO til Altinn, må vente til gamal OIDC er flytta).26.06.23
OIDC FLYTTINGDato
All OIDC-trafikk på gamal plattform vert flytta over til nye ID-porten. Det er no Single sign-on mellom gamal og ny OIDC-løysing.

Ny dato!

21.11.23

SAML FLYTTINGDato
Alle SAML-integrasjonar flyttast saumlaust frå gamal OpenAM til ny Proxy-løysing.

Ny dato!

23.01.24

SANERINGDato
Den gamle OIDC-issueren vert skrudd av. OIDC-integrasjonar som ikkje har migrert til ny issuer, vil slutte å fungere. Mars 2024