Hopp til hovudinnhald

Ny systemarkitektur

Digdir sitt prosjekt for ny systemarkitektur sikrar at vi i framtida kan handtera høgre volum og større trafikk i løysingane våre, og legg til rette for nye bruksområder.

På denne sida

  Viktig melding per oktober 2022:

  Grunna forseinkingar hjå driftspartner vil alle leveransar bli flytta minimum fire veker fram i tid. Digdir og driftspartner arbeider med ny milepælsplan og denne blir delt så snart den er klar.

  Overgang til ny systemarkitektur - kva må du som kunde gjere?

  Overgang til ny systemarkitektur vil få konsekvensar for alle som brukar fellesløysingane som er omtala på denne informasjonssida. Digitaliseringsdirektoratet har difor etablert eit prosjekt for å ivareta våre kundar og sørge for ein ryddig og oversikteleg overgang.

  Informasjon om dei komande leveransane vil du finne her når detaljane er klare.

  Generelt om overgang

  Alle tenester vil få nye IP-adresser. Dei nye IP-adressene finn de under den enkelte leveranse.

  Testmiljøa (VER1, VER2 og YT2) slåast saman til eitt testmiljø (TEST).

  • Kundar må konsolidere integrasjonar
  • Testmiljøet får same ytelse som produksjonsmiljøet
  • Som hovudregel er det VER2-data som vert migrert
  • Digdir kan ”spinne opp” dedikerte miljø når det trengs

  Milepælsplan

  Prosjektet har mange leveransar, nokre vil vere svært viktige for våre kundar, andre mindre viktige. Kvar enkelt leveranse er eller vil bli beskrivne under "kundane sine oppgåver i prosjektet" lengre opp på sida.

  Kvifor ny systemarkitektur?

  For fellesløysingane har det kontinuerleg vore stabil stor vekst. Både større volum og trafikk i løysingane, men og eit behov for nye bruksområde for kundane våre. Vi har ein forventing om at denne veksten held fram for alle våre fellesløysingar. I tillegg ser vi trendar i marknaden med fokus på skyteknologi, DevSecOps, raske og smidige syklusar frå ide til produksjon. Utviklinga skal skje i fart, medan vi opprettheld den stabile drifta som kundane er avhengige av og forventar.

  Den nye systemarkitekturen bygger på ein ny driftsleveransemodell. Vi har signert ein avtale med Tietoevry som skal vere vår drift- og kompetansepartnar. Tietoevry vil bli ein samarbeidspartnar for oss og skal hjelpe oss å ta gode val. Dei skal og bidra til å finne eit godt samspel mellom eigenutvikla komponentar, standardprodukt og innkjøpte tenester.

   Noe av det viktigste vi gjør er å lage felles komponenter og standarder på stadig flere områder. Vi bygger nå en solid og moderne digital grunnmur for det offentlige Norge.

   ID-porten si historie og planar for modernisering

   I denne presentasjonen får du ID-porten si historie, status og våre planar for modernisering. Ver merksam på at tidslinja som er vist i presentasjonen er endra. Oppdatert plan finn du lengre opp på denne sida.

   Løysingsarkitekt Jørgen Binningsbø fortel meir om bakgrunnen for fornyinga, samt kva det betyr for våre kundar.

   Effektmål

   Prosjektet skal legge til rette for overgangen til ny skybasert arkitektur og driftsplattform og har følgjande effektmål:

   1. Fleksible driftsavtalar som tar høgde for Digdir sine behov over tid.
   2. Stabil drift med høg oppetid.
   3. Legge til rette for auka endringstakt og innovasjonsevne.
   4. Bruk av framtidsretta teknologi.
   5. Skalerbar på ytelse og ny funksjonalitet.
   6. Kostnadskontroll på kvar fellesløysing.
   7. Støtte visjonen og produktstrategien for den enkelte fellesløysing.

   Kontakt oss for spørsmål

   Servicedesk