eInnsyn - Regulatorisk sandkasse

Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet i et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Regulatoriske sandkasser er et virkemiddel for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens. En regulatorisk sandkasse innebærer at virksomheter får anledning til å teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som virksomheten får tett oppfølging.

Regulatorisk sandkasse eInnsyn

Hvorfor

Regjeringen ønsker å legge til rette for innovasjon, økt bruk og deling av data i offentlig sektor. Den regulatoriske sandkassen hos Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

Regulatorisk sandkasse er forankret i Meld. St. 30: Begrepet regulatorisk sandkasse blir brukt om måter å prøve ut nye teknologier, lovreguleringer og forretningsmodeller innenfor gitte rammer.

Mål

Det overordnede målet med den regulatoriske sandkassen er å:

  • Utvikle og utforske det juridiske mulighetsrommet

  • Tilrettelegge for til innovasjon, teknologiutvikling, og nye aktører i markedet

  • Øke virksomheters forståelse av de regulatoriske kravene og teknologiske mulighetene

  • Øke Arkivverkets og Digitaliseringsdirektoratets kompetanse på nye teknologiske løsninger

Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet

Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet bidrar med juridiske og tekniske råd og veiledning til utvalgte offentlige og private virksomheter, av ulike typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.

Hvem kan søke?

Offentlige og private sektorer kan søke om å få delta i regulatorisk sandkasse.

Informasjon om kriterier for å søke og frister ligger tilgjengelig på arkivverket.no

Kontakt

Stein Magne Os

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 08 95 66

Tidliegere nyhetssak om regulatorisk sandkasse